COVID-19

ถก 12 รพ.เครือข่าย ‘ประกันสังคม’ เตรียมพร้อมฉีดวัคซีนโควิด ดีเดย์! มิ.ย.


“สุชาติ” ถก 12 โรงพยาบาลเครือข่าย “ประกันสังคม” เตรียมกระจาย ฉีดวัคซีนโควิด – 19 ให้มาตรา 33 ดีเดย์! มิ.ย. นี้

วันนี้ (18 พ.ค.) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับสถานพยาบาลในเครือข่ายสำนักงาน ประกันสังคม (สปส.) เพื่อเตรียมความพร้อมในการ ฉีดวัคซีนโควิด – 19

ประกันสังคม ฉีดวัคซีนโควิด

นายสุชาติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาจัดสรรวัคซีนให้กระทรวงแรงงานเพื่อกระจายให้แก่แรงงานซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ระยะแรก ในเดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 1.5 ล้านโดส ในพื้นที่กรุงเทพฯ เดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 4.0 ล้านโดส ประกอบด้วยในพื้นที่กรุงเทพฯ จำนวน 1.5 ล้านโดส และในพื้นที่ 9 จังหวัดเศรษฐกิจอื่น 2.5 ล้านโดส

พร้อมมอบหมายให้กระทรวงแรงงาน เตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนให้แก่แรงงาน โดยให้สถานประกอบการแจ้งรายชื่อที่จะฉีด และเชื่อมโยงข้อมูลกับแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” ของกระทรวงสาธารณสุข และประสานภาคเอกชนในการหาสถานที่เพิ่มเติมให้เพียงพอกับความต้องการฉีดนั้น

นายสุชาติ กล่าวต่อว่า ก่อนหน้านี้กระทรวงแรงงานได้สำรวจความต้องการฉีดวัคซีนผ่านระบบ Web –Service โดยมีผู้ประกันตนมาตรา 33 ประสงค์จะฉีดวัคซีนมากถึง 80% กระทรวงแรงงานยังได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ทั้ง 12 เขต ได้ไปหาสถานที่ฉีดวัคซีน ซึ่งขณะนี้ได้สถานที่ฉีดวัคซีนแล้วจำนวน 45 แห่ง โดยได้จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นในการฉีดวัคซีนไว้พร้อมแล้ว

วันนี้ได้เชิญผู้บริหารโรงพยาบาลในเครือประกันสังคมจำนวน 12 แห่ง มาประชุมเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวนั้นจะสามารถเริ่มเปิดให้บริการได้ในเดือน มิถุนายนนี้

ครม. ลดเงินสมทบประกันสังคม

ครม. เห็นชอบลดเงินสมทบ “ประกันสังคม”

นายสุชาติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยด้วยว่า ในวันนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. ….. ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ โดยให้ลดอัตราเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 จากเดิมฝ่ายละ 5 % เหลือฝ่ายละ 2.5 % ของค่าจ้างผู้ประกันตน และผู้ประกันตนมาตรา 39 เหลือเดือนละ 216 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ระหว่างงวดเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2564

การลดเงินสมทบครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 2 ของปี 2564 เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้ลูกจ้าง และนายจ้างในช่วงวิกฤติโควิด – 19 และจะส่งผลให้มีวงเงินกลับมาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 20,163 ล้านบาท

นายสุชาติ กล่าวอีกว่า สำหรับประโยชน์ที่นายจ้างและผู้ประกันตนในระบบ ประกันสังคม จะได้รับมีดังนี้

  • นายจ้าง 481,113 ราย ลดภาระค่าใช้จ่ายลง 9,487 ล้านบาท
  • ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 จำนวนรวม 12.9 ล้านคน ลดภาระค่าใช้จ่ายลง 10,676 ล้านบาท แบ่งเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จำนวน 11.1 ล้านคน ลดภาระค่าใช้จ่ายลง 9,487 ล้านบาท และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จำนวน 1.8 ล้านคน ลดภาระค่าใช้จ่าย 1,189 ล้านบาท

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 กระทรวงแรงงานเล็งเห็นผลกระทบที่จะเกิดต่อแรงงานและนายจ้าง จึงดำเนินการเสนอให้ลดเงินสมทบกองทุนประกันสังคมลง ครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 2 ในปี 2564 โดยครั้งแรกช่วยให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 23,119 ล้านบาท รวม 2 ครั้งในปีนี้สามารถเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจรวม 43,282 ล้านบาท และเสริมสภาพคล่อง แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าของนายจ้างและผู้ประกันตน ช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ประกันตนดีขึ้น และที่สุดรักษาการจ้างงานไว้

อย่างไรก็ตาม เมื่อสิ้นสุดมาตรการในเดือนกันยายน 2564 นายจ้างและผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จะกลับมาจ่ายเงินสมทบ ประกันสังคม ในอัตรา 5% ตามปกติ ส่วนผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จะกลับมาจ่าย 432 บาทต่อเดือนตามกฏหมายกำหนดเช่นกัน

ประกันสังคม ลดเงินสมทบ 2

อ่านข่าวเพิ่มเติม