ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ยกระดับ ‘ศูนย์เอราวัณ’ ศูนย์กลางบริหารจัดการเตียงผู้ป่วยโควิด-19 กทม.

ศบค. ยกระดับศูนย์เอราวัณ เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการเตียงผู้ป่วยโควิด-19 ในกทม. พร้อมแบ่งทีมคัดกรองตามพื้นที่กลุ่มเขต มุ่งทำงานเป็นระบบ รวดเร็ว ลดการซ้ำซ้อน

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) เห็นชอบให้ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักการแพทย์ กทม. เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการเตียงผู้ป่วยโควิด-19 ในกรุงเทพมหานครนั้น

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการแพทย์ ได้เตรียมความพร้อมของ ศูนย์เอราวัณ กทม. ในการทำหน้าที่ศูนย์ข้อมูลบริหารจัดการเตียงผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามข้อสั่งการของ ศบค. โดยมีการประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 เพื่อร่วมกำหนดแนวทางในการทำงาน ของศูนย์บริหารข้อมูลและส่งต่อผู้ป่วยโควิด -19 ในกรุงเทพมหานคร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมการแพทย์ สมาคม รพ.เอกชน UHOSNET โรงพยาบาลเหล่าทัพ สปคม. สำนักอนามัย สำนักเทศกิจ และสำนักงานเขต เพื่อวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ได้มีการแบ่งทีมคัดกรอง ตามพื้นที่กลุ่มเขต ดังนี้

  • กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือและกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก โดยโรงพยาบาลบุษราคัม
  • กลุ่มเขตกรุงเทพกลางและกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ โดยศูนย์นิมิตรบุตร
  • กลุ่มเขตกรุงธนเหนือและกลุ่มเขตกรุงธนใต้ โดยโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

พร้อมกันนี้ ได้มอบหมายให้นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นำเสนอแนวทางการทำงาน ต่อคณะที่ปรึกษา ศบค.ต่อไป

สำหรับแนวทางบูรณาการความร่วมมือ กับกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ระบบรับและส่งต่อผู้ป่วย เพื่อนำเข้าสู่ระบบการดูแลรักษาอย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ ศูนย์บริหารข้อมูลและส่งต่อผู้ป่วยโควิด -19 ในกรุงเทพมหานคร โดยมีนางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้บัญชาการศูนย์ฯ

สำหรับการทำงาน ได้แบ่งโครงสร้างออกเป็น 4 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายวางแผน ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายขนส่งผู้ป่วย และฝ่ายการเงิน โดยศูนย์ฯ ดังกล่าวเป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากสำนักการแพทย์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ผู้แทนจากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนจากสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ผู้แทนจากกลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์ศึกษา สปสช. สำนักงานประกันสังคม

ทั้งหมดนี้ จะเป็นการประสานการทำงานของหน่วยงานที่ให้บริการตรวจค้นหาผู้ป่วยโควิด-19 ที่ตรวจพบ มีการวางแผนการส่งต่อผู้ป่วย ติดตามการปฏิบัติการในการนำส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ ที่เหมาะสม ในการดูแลรักษาผู้ป่วย ทั้งโรงพยาบาลสนาม hospitel หรือโรงพยาบาลสังกัดภาครัฐและเอกชน

ส่วนการนำส่งผู้ป่วย จะเป็นการร่วมมือระหว่าง สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร กรมยุทธบริการ กระทรวงกลาโหม และโรงพยาบาลเอกชน อย่างเป็นระบบ รวดเร็ว และลดการซ้ำซ้อน

อ่านข่าวเพิ่มเติม