COVID-19

เชียงใหม่ออก 4 มาตรการใหม่คุมโควิด เข้มเหมือนเดิม ผ่อนคลายร้านอาหาร

เชียงใหม่ออก 4 มาตรการควบคุม ยังห้ามจัดงานเลี้ยงสังสรรค์-งานที่มีคน 50 คนขึ้นไป คงคำสั่งปิด 13 สถานประกอบการ แต่ผ่อนคลาย 6 กิจกรรม เปิด-ปิดตามเวลาที่กำหนด ให้ใช้สอบคัดเลือกได้สถานศึกษา พร้อมยังคุมเข้ม 4 ตำบลใน 4 อำเภอ ห้ามจัดงานตั้งแต่ 10 คน

โควิดเชียงใหม่

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่มีมติออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 ฉบับ ผ่อนคลายบางกิจกรรม ขณะที่ส่วนใหญ่ยังไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม พร้อมคุมเข้ม 4 ตำบลใน 4 อำเภอ

คำสั่งที่ 53/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก

ระบุว่า นายกรัฐมนตรี ได้ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 23) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 มีการปรับระดับการกำหนดพื้นที่สถานการณ์ กำหนดให้จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ควบคุม ดังนั้น เพื่อให้การกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด – 19 สอดคล้องกับพื้นที่สถานการณ์และข้อกำหนดข้างต้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 73/2564 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564

มาตรการเชียงใหม่

ทั้งนี้คำสั่งฯ ที่ 53/2564 สั่ง ห้ามจัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ทุกรูปแบบ ศาสนาพิธี ของทุกศาสนา ณ ศาสนสถาน ให้ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ปกครองของแต่ละศาสนา และให้จำกัดเฉพาะผู้ทำหน้าที่ประกอบพิธีกรรมเท่านั้น พร้อมกันนี้ยังสั่ง ห้ามจัดงานหรือกิจกรรมที่ รวมคน มากกว่า 50 คน ขึ้นไป เว้นแต่เป็นการจัดกิจกรรมของทางราชการ ซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด การจัดทุกกิจกรรม ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด พร้อมจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอในพื้นที่ที่จัดกิจกรรมทันทีที่เสร็จกิจกรรมอีกด้วย

ทั้งนี้ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

โดยคำสั่ง ที่ 53/2564 นี้ ระบุ ให้ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 47/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก ลงวันที่ 30 เมษายน 2564

ร้านอาหาร เปิด/นั่งกินได้ ถึง 5 ทุ่ม แต่ยังห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เชียงใหม่3 1

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 54/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ซึ่งระบุในคำสั่งว่า ให้ปิดสถานที่ รวม 13 ประเภท ได้แก่ 1 สถานบริการ สถานประกอบการฯ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบอบนวด 2 โรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ โรงละคร 3 สวนน้ำ สวนสนุก 4 สวนสัตว์ 5 ลานเก็ต โรลเลอร์เบลด 6 โต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด โบว์ลิ่ง 7 ร้านเกม ตู้เกม ร้านอินเทอร์เน็ต 8 สระว่ายน้ำ 9 โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ ยิม ฟิตเนส 10 สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 11 สถานดูแลผู้สูงอายุ 12 สถานที่สัก-เจาะผิวหนัง ร่างกาย และ 13 โรงเรียนสอนลีลาศ เต้นรำ

เชียงใหม่2 1

พร้อมกันนี้คำสั่ง ที่ 54/2564 ยังกำหนดมาตรการควบคุมกิจกรรมเสี่ยงและจำกัดเวลาเปิดปิดสถานที่ โดยยังคงห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน ซึ่งร้านอาหารเปิดได้ถึงเวลา 23.00 น. สามารถนั่งกินในร้านได้

ส่วนห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ จนถึงเวลา 21.00 น. และงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เกต ตลาดโต้รุ่ง สถานที่จำหน่ายสินค้าเวลากลางคืน/ถนนคนเดินซึ่งมีลักษณะเป็นการประจำ ให้เปิดได้ไม่เกินเวลา 23.00 น. สำหรับร้านที่เปิด 24 ชั่วโมง ให้เริ่มเปิดในเวลา 04.00 น.

ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม เปิดได้เฉพาะกิจกรรม สระ ตัด ซอย แต่งผม และต้องไม่มีผู้นั่งรอในร้าน สถานเสริมความงาม คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม ฯลฯ เปิดบริการได้ ยกเว้น การทำในส่วนใบหน้า และต้องไม่มีผู้นั่งรอในร้านเช่นกัน นอกจากนี้ยังสั่งให้ปิด สนามกีฬา สถานที่ออกกำลังกาย “ในร่ม” ส่วนประเภทกลางแจ้งหรือเป็นแบบโล่งแจ้ง เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. ส่วนการแข่งขันกีฬา สามารถจัดได้ แต่ต้องไม่มีผู้ชมในสนาม

ทั้งนี้คำสั่งฯ ที่ 54/2564 ระบุให้ยกเลิก คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 51/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 พร้อมระบุด้วยว่า ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 พรบ.ฉบับเดียวกัน แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ไฟเชียวให้โรงเรียนจัดสอบคัดนักเรียนเข้าเรียนได้แล้ว

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 55/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการใช้อาคารหรือสถานที่ ซึ่งคำสั่งนี้เป็นการผ่อนคลายให้ โรงเรียน สถาบันการศึกษาต่างๆ สามารถใช้อาคารเรียนหรือสถานที่ภายในสถานศึกษานั้นๆ ได้ โดยในคำสั่งฯ ระบุว่า

“โรงเรียน สถาบันการศึกษาทุกประเภท สามารถใช้อาคารเรียน หรือสถานที่ของโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษานั้นได้ เฉพาะใช้ในการคัดเลือกผู้จะเข้าเรียน อาทิ ใช้อาคารสถานที่ในการจับฉลากเข้าเรียน สอบคัดเลือกและจับฉลาก หากแต่ว่า การจัดกิจกรรมการจับฉลากหรือสอบคัดเลือกนั้น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม มากกว่า 50 คนขึ้นไป จะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ก่อน”

เชียงใหม่4

ทั้งนี้ คำสั่งฯ ที่ 55/2564 ยังระบุให้ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 39/2564 เรื่อง การห้ามดำเนินการหรือจัดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค ลงวันที่ 17 เมษายน 2564 พร้อมกับระบุว่า หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท โดยให้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

เชียงใหม่ห้าม 4 ตำบล “จัดงานรวมคนมากกว่า 10 คนขึ้นไป” 

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 56/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก เฉพาะบางพื้นที่ โดยระบุว่า

เชียงใหม่6 เชียงใหม่5

“ห้ามจัดงานหรือกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 10 คน ขึ้นไป ในพื้นที่ ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด และพื้นที่ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย เว้นแต่เป็นการจัดกิจกรรมของทางราชการ ซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด สำหรับมาตรการอื่น ๆ ให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 53/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564”

ก่อนหน้านี้จงหวัดเชียงใหม่มีประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดพื้นที่ควบคุมการเข้า-ออก 2 พื้นที่ ได้แก่ บ้านไร่ ต.หารแก้ว อ.หางดง และ หย่อมบ้านห้วยน้ำฮาก ต.แม่นะ อ.เชียงดาว และเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 64 จังหวัดเชียงใหม่มีประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับที่ 10) เรื่องกำหนดพื้นที่ควบคุมการเข้า-ออก โดยขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ บ้านสันจิกุ่ง หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง และขอความร่วมมือประชาชนบ้านสันจิกุ่ง งดเดินทางออกนอกหมู่บ้าน ให้อยู่ในบ้าน และงดกิจกรรมรวมกลุ่ม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15-28 พ.ค. 64

ทั้งนี้คำสั่งฯ ที่ 64/2564 บังคับใช้ระหว่างวันที่ 17-30 พฤษภาคม 2564 และหากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

อ่านข่าวเพิ่มเต็ม: