COVID-19

‘ภูเก็ต’ ยกระดับคุมโควิด ต้องฉีดวัคซีน 2 เข็มหรือตรวจหาเชื้อ ถึงเข้าจังหวัดได้


“ภูเก็ต” ยกระดับคุมโควิด – 19 กำหนดต้องฉีดวัคซีน 2 เข็มหรือตรวจหาเชื้อภายใน 72 ชั่วโมง ถึงเดินทางเข้าจังหวัดได้

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ลงนามคำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่  2617/2564 เรื่อง เพิ่มมาตรการเข้มข้นยกระดับการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ภูเก็ต ฉีดวัคซีน เข้าจังหวัด

สาระสำคัญ

ข้อ 1 การงดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทาง ปิดช่องทางบก ด่านตรวจท่าฉัตรไชย ช่องทางน้ำ ท่าเรือ ทุกท่าในจังหวัดภูเก็ต ห้ามบุคคลและยานพาหนะ ทุกประเภทเข้าจังหวัดภูเก็ต เว้นแต่

(1) เป็นบุคคลที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ครบ 2 เข็ม หรือได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ด้วยวิธีการ RT-PCR หรือวิธีการ Antigen Rapid Test ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง และ

(2) เป็นผู้ขับขี่และผู้ที่เดินทางมากับยานพาหนะ ดังต่อไปนี้

(2.1) รถขนส่งสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อการดำรงชีพ สินค้าทางการเกษตร ปศุสัตว์ อาหารสัตว์ที่จำเป็น

(2.2) รถขนส่งยา วัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ทางการแพทย์

(2.3) รถฉุกเฉินทางการแพทย์ ผู้ป่วยฉุกเฉิน กู้ชีพ กู้ภัย

(2.4) รถขนส่งแก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง พลังงาน

(2.5) รถขนส่งเงินของธนาคาร สถาบันทางการเงิน

(2.6) บุคคลผู้ได้รับคำสั่งจากส่วนราชการให้มาปฏิบัติภารกิจจำเป็นเร่งด่วน

(2.7) รถขนส่งสิ่งจำเป็นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะ หรือกิจการประเภทที่มีความจำเป็นเร่งด่วน

(2.8) รถขนส่งวัสดุก่อสร้าง พัสดุและสิ่งพิมพ์ ต้องกำหนดเวลาในการเข้า โดยให้อยู่ในการพิจารณาของผู้บัญชาการเหตุการณ์ด่านตรวจภูเก็ตหรือผู้ได้รับมอบหมาย

(2.9) ผู้ขับขี่และผู้ที่เดินทางมากับยานพาหนะส่วนบุคคล ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 (1)

โดยให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะและผู้ที่เดินทางมากับรถดังกล่าว ต้องมีหนังสือรับรองความจำเป็นในการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต หรือมีใบแจ้งประเภทสินค้าเป็นหลักฐาน เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ และกรณีเข้าพักในโรงแรม หรือสถานที่พักอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายโรงแรม พักอาศัยในบ้าน หรือเดินทางชั่วคราวไม่พักค้างคืนให้ถือปฏิบัติตามข้อ 2

ข้อ 2 มาตรการยกระดับการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปฏิบัติดังนี้

2.1 ผู้ที่เดินทางเข้ามาจังหวัดภูเก็ต ทางท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ครบ 2 เข็ม หรือได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ด้วยวิธีการ RT – PCR หรือวิธีการ Antigen Rapid Test ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง

2.2 ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” บนสมาร์ทโฟน และยินยอมเปิดแชร์ตำแหน่งที่ตั้ง (location) ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ต

2.3 ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.gophuget.com เพื่อแจ้งข้อมูลในการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต

2.4 ให้สังเกตติดตามอาการตนเอง (Self Monitoring) ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโดยหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในที่ชุมชน หรือสถานที่ที่มีการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก

shutterstock 1471952279

กรณี ผู้เดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ต และพักในโรงแรม หรือสถานที่พักอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายโรงแรม ให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการ ต้องดำเนินการดังนี้

1) คัดกรองอาการและวัดไข้ให้ผู้เข้าพักเมื่อแรกรับ

2) ตรวจสอบการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” บนสมาร์ทโฟน และการลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.gophuget.com ของผู้เข้าพัก เพื่อแจ้งข้อมูลในการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต

3) จัดทำบันทึกการติดตามผู้เดินทางรายบุคคล COVID – 19 รวมถึงกรณีที่ออกไปทำกิจธุระ ทำงาน ประกอบธุรกิจ หรือทำกิจธุระอื่นใด โดยระบุ วัน เวลา สถานที่ ที่จะไปปฏิบัติภารกิจ ส่งรายงานให้ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ระดับตำบล (EOC ประจำตำบล, เทศบาล, อบต.) ที่เป็นที่ตั้งของโรงแรมหรือสถานที่พักอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายโรงแรม เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับตรวจติดตามโรคตามมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป โดยหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในที่ชุมชนหรือสถานที่ที่มีการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก ตามแบบรายงานแนบท้ายคำสั่งนี้

กรณีพักอาศัยในบ้าน ให้เจ้าบ้านหรือผู้ควบคุมดูแลบ้าน เจ้าของหรือผู้ควบคุมสถานประกอบการหรือสถานที่อื่นใด จัดทำบันทึกการติดตามผู้เดินทางรายบุคคล COVID – 19 ส่งรายงานให้ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ระดับตำบล (EOC ประจำตำบล เทศบาล, อบต.) ในพื้นที่ที่พักอาศัย ตามแบบรายงานแนบท้ายคำสั่งนี้

ผู้ประกอบการ โรงแรม หรือสถานที่พักอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายโรงแรม เจ้าบ้านหรือผู้ควบคุมดูแลบ้าน เจ้าของหรือผู้ควบคุมสถานประกอบการ หรือสถานที่อื่นใด ไม่จัดส่งข้อมูลบันทึกการติดตามและการเดินทางของผู้เข้าพัก ตามแบบรายงานแนบท้ายคำสั่งนี้อาจเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 มาตรา 49 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

กรณีผู้เดินทางเข้ามาจังหวัดภูเก็ตชั่วคราว หรือผู้ขนส่งสิ่งจำเป็นที่ไม่แวะค้างคืนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 มาแล้ว 2 เข็ม หรือได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 โดยวิธีการ RT-PCR หรือวิธีการ Antigen Rapid Test ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง และต้องมีหนังสือรับรองความจำเป็นในการเดินทาง หรือใบส่งของจากต้นสังกัด แสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ ตามแบบหนังสือรับรองการขนส่งสินค้าแนบท้ายคำสั่งนี้เพื่อประโยชน์ในการติดตาม เฝ้าระวังและควบคุมโรค และเมื่อเสร็จภารกิจให้เดินทางกลับโดยเร็ว

186459468 4158259424236051 1560395981929806302 n

183211047 4158259527569374 5784119113407804488 n

183790921 4158259624236031 333234731085315546 n e1621132645558

อ่านข่าวเพิ่มเติม