ดูหนังออนไลน์
COVID-19

อัพเดท โควิด ‘คลองเตย’ พบผู้ติดเชื้อพุ่งแตะ 900 ราย! รอผลอีกกว่า 8,000 ราย

โควิด คลองเตย ติดเชื้อแตะ 900 ราย จากการตรวจเชิงรุก 22,956 ราย เฉพาะวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ติดเชื้อใหม่ 246 ราย รอผลกว่า 8,000 ราย

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร สรุปผลตรวจหาเชื้อเชิงรุก โควิด คลองเตย วันที่ 27 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โควิด คลองเตย

ผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 เชิงรุก ในชุมชนเขตคลองเตย

สรุปผลการตรวจ SWAB จำนวน 22,956 ราย

ผลไม่ติดเชื้อ (-) 15,656 ราย

ผลติดเชื้อ (+) 900 ราย (คิดเป็นร้อยละ 5.44)

ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 246 ราย

นอกจากนี้ กทม. ยังได้เปิดรับจิตอาสาสู้ภัยโควิด-19 โดย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร มีภารกิจในการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หลากหลายด้าน เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่องและแพร่กระจายออกเป็นวงกว้าง

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการแพทย์ จึงเปิดรับสมัครจิตอาสา ช่วยปฏิบัติงานด้านการรักษาพยาบาล และสนับสนุนด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. จิตอาสาด้านการรักษาพยาบาล

2. จิตอาสาด้านให้คำปรึกษาแนะนำผ่านสายด่วน 1669

3. จิตอาสาด้านบริการอาหาร

4. จิตอาสาด้านรับบริจาค

5. จิตอาสาด้านประชาสัมพันธ์

6. จิตอาสาด้านบริการทั่วไป

สำหรับคุณสมบัติของจิตอาสา จะต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และผ่านการคัดกรอง ตามแบบสอบถามคัดกรอง BKK COVID-19 สำหรับผู้สนใจสมัครเป็นจิตอาสาสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 11 โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ และสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ การสาธารณสุข ผู้อำนวยการเขต รวมถึงข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนผู้ร่วมปฏิบัติภารกิจทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เนื่องจากทุกคนได้ทุ่มเทปฏิบัติงาน ควบคุมและป้องกัน การแพร่ระบาดอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยมีเป้าหมายร่วมกัน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้อยู่ภายในวงจำกัดโดยเร็วที่สุด

พร้อมกันนี้ กทม.ได้ออกประกาศ กรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ดังนี้

กำหนดให้โรงเรียนในสังกัด กทม.เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ซึ่งโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนชดเชยให้ครบตามหลักสูตรได้ ภายหลังจากเปิดการเรียนการสอนแล้ว โดยจะสอนชดเชยที่โรงเรียน หรือผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามความพร้อมของผู้เรียน ในช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือผสมผสานกันในรูปแบบ 5 On ได้แก่

1. On Line ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ

2. On Air ทางโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม เช่น DLTV

3. On Hand จัดส่งหนังสือ แบบเรียน แบบฝึกหัด หรือใบงานที่โรงเรียนจัดทำขึ้นไปยังนักเรียนผ่านผู้ปกครอง

4. On Site จัดการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ และเรียนในสถานที่ที่ปลอดภัย

5. On School Line โดยใช้ช่องทาง Group Line ของแต่ละห้องเรียนเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างครูประจำชั้นกับผู้ปกครองและนักเรียน รวมถึงใช้เป็น

โรงเรียน สามารถพิจารณาให้เหมาะสม กับบริบทของผู้เรียน สภาพแวดล้อม ทรัพยากรที่เอื้ออำนวย และสอดคล้องกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม