COVID-19

คนไทยเครียดมาก! กังวล ‘โควิด’ ระบาดรอบใหม่ ทุ่มซื้อ ‘หน้ากากอนามัย’ มากสุด


โพลชี้ คนไทย กังวลกับการระบาดของ “โควิด” รอบใหม่อย่างมาก ส่วนใหญ่เลือกไม่ไปในที่เสี่ยงติดเชื้อ และตั้งแต่เกิดการระบาด ส่วนใหญ่ใช้จ่ายเงินไปกับการซื้อหน้ากากอนามัยมากที่สุด 

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี “คนไทยกับการเอาชนะโควิด-19” จำนวนทั้งสิ้น 1,894 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 3-7 พฤษภาคม 2564 เพื่อสะท้อนความคิดเห็น กรณีสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ณ วันนี้ ค่อนข้างรุนแรงกว่าที่ผ่านมา จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีผู้เสียชีวิตมากขึ้น ทำให้คนไทยเกิดความเครียดและวิตกกังวลกับการรับมือโควิด-19 ครั้งนี้ สรุปผลได้ ดังนี้

shutterstock 1659626146

ในสถานการณ์โควิด-19 นี้ ประชาชนคิดว่าตนเองอยู่กลุ่มใด

 • กลุ่มปกติ 41.55%
 • กลุ่มเสี่ยงสูง 22.18%
 • กลุ่มเสี่ยงต่ำ 21.54%
 • ไม่แน่ใจว่าอยู่กลุ่มใด 14.73%

ความรู้สึกของประชาชนเมื่อติดตามข่าวสารโควิด-19

 • อันดับ 1 วิตกกังวล/เครียด มากขึ้น 46.04%
 • อันดับ 2 วิตกกังวล/เครียด เหมือนเดิม 36.43%
 • อันดับ 3 ไม่วิตกกังวล/ไม่เครียด 9.66%
 • อันดับ 4 วิตกกังวล/เครียด น้อยลง 7.87%

ตั้งแต่มีการระบาดของโควิด-19 ประชาชนมีค่าใช้จ่ายไปกับเรื่องใดมากที่สุด

 • อันดับ 1 หน้ากากอนามัย 83.94%
 • อันดับ 2 เจล/แอลกอฮอล์ 73.84%
 • อันดับ 3 ค่าน้ำ/ค่าไฟฟ้า 47.26%
 • อันดับ 4 ค่าส่งอาหาร/เดลิเวอรี่ 45.40%
 • อันดับ 5 ยา/วิตามิน/อาหารเสริมสุขภาพ 44.07%

ประชาชนมีวิธีการรับมือกับโควิด-19 ระลอกนี้อย่างไร

 • อันดับ 1 ไม่ไปในที่เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 83.32%
 • อันดับ 2 มีสติในการใช้ชีวิตประจำวัน 71.96%
 • อันดับ 3 ปฏิบัติตามคำแนะนำจากแพทย์ /กระทรวงสาธารณสุข 67.63%
 • อันดับ 4 ติดตามข่าวสารจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ/ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม 65.47%
 • อันดับ 5 สังเกตอาการตัวเอง ดูแลด้านจิตใจ อารมณ์ 63.15%

ทำอย่างไร จึงจะอยู่รอดจากโควิด-19 ระลอกนี้ได้

 • อันดับ 1 ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง 92.12%
 • อันดับ 2 งดเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง/สถานที่แออัด 88.27%
 • อันดับ 3 ล้างมือบ่อย ๆ 87.47%
 • อันดับ 4 อยู่บ้าน/ออกข้างนอกเท่าที่จำเป็น 77.91%
 • อันดับ 5 ดูแลสุขภาพตัวเอง ออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ 64.01%

*หมายเหตุ ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)

486700

นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยว่า จากความวิตกกังวลของคนไทยที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะข่าวสถานการณ์โควิด-19 ที่รุนแรงมากขึ้น รวมถึงการรับมือของรัฐบาลที่ค่อนข้างล่าช้า ประชาชนจึงต้องพึ่งตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการใส่หน้ากากอนามัย ไม่ไปในที่เสี่ยง และล้างมือบ่อย ๆ

ผลสำรวจความเห็น ยังพบว่า มีผู้ที่ตอบว่า สิ่งที่จะทำให้อยู่รอดจากโควิด-19 คือ การฉีดวัคซีน มีเพียง 45.24% เท่านั้น สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลต้องเร่งสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนโดยเร็ว ไม่เช่นนั้นการเอาชนะโควิด-19 คงเป็นเรื่องยากอย่างแน่นอน

ทางด้านอาจารย์นิรัตน์ชฎา ไชยงาม อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาล มารดา ทารกและการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยว่า โควิด-19 เป็นโรคที่ทำลายวิถีชีวิตการเป็นสัตว์สังคมของมนุษย์ไปโดยสิ้นเชิง

จากผลโพลจะเห็นว่าการระบาดในระลอกที่ 3 นี้ ประชาชนมีความเข้าใจ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดเมื่อไปในที่สาธารณะ แต่ขณะอยู่บ้านยังละเลยกันอยู่มาก เนื่องจากคิดว่าเป็นสถานที่ปลอดภัย จึงพบการติดเชื้อภายในครอบครัวมากขึ้น ทำให้ประชาชนที่ติดตามข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดส่วนใหญ่ เกิดความเครียดและความวิตกกังวล เนื่องจากแนวโน้มผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเพิ่มขึ้น

ในทางกลับกันมาตรการช่วยเหลือจากรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นการตรวจวินิจฉัย และการรับผู้ป่วยเข้ารักษา ยังมีความล่าช้า อีกทั้งบุคลากรทางการแพทย์ และทรัพยากรมีจำกัด

“ทางรอดของสถานการณ์โควิด-19 ในครั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประชาชนต้องดูแลตนเอง โดยเฉพาะกลุ่มอ่อนไหว เช่น ผู้สูงอายุ เด็ก หญิงตั้งครรภ์และผู้ที่มีโรคประจำตัว ภาครัฐต้องมีมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาอย่างชัดเจน รวดเร็วและรัดกุม อีกทั้งต้องจัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ หลากหลาย ให้แก่ประชาชนโดยเร็วที่สุด”

อ่านข่าวเพิ่มเติม