COVID-19

ลงดาบ ‘รถทัวร์’ 20 คัน ห้ามเข้าออก ‘มุกดาหาร’ เหตุฝ่าฝืนคำสั่งสกัดโควิด

ลงดาบ “รถทัวร์” 20 คัน ห้ามเข้าออก “จังหวัดมุกดาหาร” เหตุฝ่าฝืนคำสั่งสกัดโควิด ไม่บันทึกข้อมูลผู้โดยสาร 

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ขบ. กำหนดให้ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขของภาครัฐ และต้องควบคุม กำกับ ดูแลการให้บริการ และการใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคตามที่จังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแต่ละจังหวัดกำหนดอย่างเคร่งครัด หากพบการฝ่าฝืนมาตรการป้องกันควบคุมโรค หรือประกาศคำสั่ง ดำเนินการตามกฎหมายทันที

ลงโทษ รถทัวร์ มุกดาหาร โควิด

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบพบว่ามีผู้ประกอบการขนส่งฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศคำสั่งจังหวัดมุกดาหาร โดยไม่ควบคุมตรวจสอบให้ผู้โดยสารบันทึกข้อมูลการเดินทางและลงทะเบียนบันทึกข้อมูลในแอปพลิเคชัน Data Muk ทำให้ขาดข้อมูลในการติดตามตัวผู้โดยสาร เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนโรค โดยจังหวัดมุกดาหารได้มีคำสั่งระงับการเดินรถเข้าออกจังหวัดมุกดาหารเป็นการชั่วคราวเฉพาะรายแล้ว

ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งจังหวัดดังกล่าว ขบ. จึงออกคำสั่งระงับการเดินรถโดยสารเข้าออกจังหวัดมุกดาหารเป็นการชั่วคราวเฉพาะราย ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2564 – วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 รวมจำนวน 20 คัน ประกอบด้วย

  • รถโดยสารประจำทาง เส้นทางหมวด 2 สายที่ 927 กรุงเทพฯ-มุกดาหาร ของบริษัท มุกดาหารทัวร์ จำกัด ที่จัดเดินรถร่วมกับบริษัท ขนส่ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง จำนวน 17 คัน
  • รถโดยสารประจำทาง เส้นทางหมวด 3 สายที่ 278 ขอนแก่น-มุกดาหาร ของบริษัท สหมิตรภาพ (2512) จำกัด จำนวน 1 คัน
  • รถโดยสารประจำทาง เส้นทางหมวด 3 สายที่ 235 อุดรธานี-อุบลราชธานี (ข) ของบริษัท สหมิตรอุบล จำกัด จำนวน 1 คัน
  • รถโดยสารประจำทาง เส้นทางหมวด 3 สายที่ 555 นครพนม-มุกดาหาร ของบริษัท วิทยาทรานสปอร์ต จำกัด จำนวน 1 คัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม