ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ทหารใหม่ ผลัด 1 ฟังทางนี้ ทบ. เลื่อนรับรายงานตัว จาก 1 พ.ค. เป็น 1 ก.ค. 64 หวังโควิดซา

ทหารใหม่ ผลัด 1 เลื่อนวันรายงานตัวเข้าประจำการ จากเดิม 1 พฤษภาคมนี้ เปฺ็น 1 กรกฏาคม ลดความเสี่ยงโควิดระบาดในค่ายทหาร

เพจเฟซบุ๊กของกองทัพบก “Army Spoke Team” แจ้งกำหนดการเลื่อนรับ ทหารใหม่ ผลัด 1 ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้าเป็นทหารกองประจำการประจำปี 2564 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ทหารใหม่ ผลัด 1

“ทบ.แจ้งเลื่อนรับทหารใหม่ จากเดิม 1-3 พฤษภาคม เป็น 1 และ 3 กรกฎาคม 2564 สอดคล้องสถานการณ์ โควิด คำนึงความปลอดภัยทหารใหม่เป็นสำคัญ

ตามที่ กองทัพบกได้ดำเนินการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้าเป็นทหารกองประจำการประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1-20 เมษายน 2564 ซึ่งการตรวจเลือกเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 โดยทางราชการได้มีการนัดหมาย ให้ผู้ที่ผ่านการตรวจเลือก เข้ารายงานตัว เพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ผลัด 1/2564 ในห้วงวันที่ 1-3 พฤษภาคม ตามที่ระบุไว้ในหมายนัดเข้ารับราชการทหาร (สด.40)

โดยมีทหารกองประจำการ จะต้องเข้ามารับราชการทหาร ผลัดที่ 1/2564 จากทุกเหล่าทัพ จำนวนทั้งสิ้น 45,128 นาย ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 387 นาย, กองบัญชาการกองทัพไทย 545 นาย, กองทัพบก 35,916 นาย (ทหารกองเกินที่มาจากการตรวจเลือก 32,709 นายและจากการรับสมัครฯ ด้วยระบบออนไลน์ 3,207 นาย), กองทัพเรือ 3,701นาย และกองทัพอากาศ 4,579 นาย

เนื่องจากตั้งแต่ต้นเดือน เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด-19 ระลอก 3 กระจายอยู่เกือบทุกจังหวัด และ ศบค.ได้ยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด งดหรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมการอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมาก และสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา กองทัพบกได้มีการกำหนดมาตรการ และเตรียมความพร้อม เพื่อรับทหารกองประจำการเข้าหน่วย ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โควิด-19 มาเป็นลำดับ เพราะตระหนักดีว่า การรวมตัวของทหารกองประจำการ ซึ่งเป็นช่วงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ อีกทั้ง ผู้ที่จะต้องเข้ามาประจำการในหน่วยทหาร มาจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศ อาจมีความสุ่มเสี่ยง ต่อการแพร่ระบาดของโรคในหน่วยทหาร

แม้จะมีการเตรียมมาตรการรองรับไว้อย่างรอบด้านไว้แล้วก็ตาม ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ที่จะต้องเข้าประจำการในครั้งนี้ รวมถึงลดการกระจายเชื้อสู่ครอบครัวและประชาชน กองทัพบกจึงได้เสนอข้อพิจารณาตามสายการบังคับบัญชา เพื่อเลื่อนการรับทหารใหม่เข้าประจำการ ใน 1 และ 3 พฤษภาคมนี้ ออกไปก่อน จนกว่าระดับการแพร่กระจายของ โควิด-19 จะลดลง

ล่าสุด เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามใน ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 21 ประกาศให้ ทหารกองเกินที่ได้รับหมายนัด เพื่อเข้ารับราชการ ทหารกองประจำการ รวมถึงผู้ที่ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ)​ งดการเดินทาง เพื่อรายงานตัวเข้ารับราชการทหารกองประจำการในวันที่ 1 และ 3 พฤษภาคม 2564 โดยกำหนดให้มารายงานตัวเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการในวันที่ 1 และ วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 เป็นการเลื่อนกำหนดการเข้ารับราชการของ ทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/64 ออกไปอีก 2 เดือน

กองทัพบก จึงขอแจ้งให้ทหารกองเกิน ที่จะต้องเข้าประจำการผลัดที่ 1/64 ตามหมายนัดเข้ารับราชการทหาร (สด.40) ให้ไปรายงานตัว เพื่อเข้าประจำการ โดยผู้ที่กำหนดให้รายงานตัว 1 พฤษภาคม 64 ก็ให้ไปรายงานตัว 1 กรกฎาคม 64 ส่วนผู้ที่กำหนดให้รายงานตัววันที่ 3 พฤษภาคม 64 ก็ให้ไปรายงานตัววันที่ 3 กรกฎาคม 64

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ เจ้าหน้าที่สัสดีเขต/อำเภอ หรือ กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน https://sassadee.rta.mi.th โทร. 0-2223-3659

การเลื่อนกำหนดรายงานตัวเข้าประจำการดังกล่าว เพื่อควบคุมและป้องกันโรคในระดับบุคคล หน่วยทหาร และประชาชนทั่วไป สอดคล้องกับมาตรการของ ศบค. ส่วนสิทธิของทหารกองประจำการ ที่เกี่ยวข้องกับการรับราชการทหารนั้น ยังคงเป็นไปตามปกติ

อ่านข่าวเพิ่มเติม