ดูหนังออนไลน์
COVID-19

กำชับผับ บาร์ เข้ม 9 มาตรการคุมโควิด หลังพบคลัสเตอร์จากสถานบันเทิง

เข้ม 9 มาตรการคุมโควิด กรมอนามัย ย้ำสถานบันเทิง ผับ บาร์ คุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 หลังพบแพร่เชื้อเป็นกลุ่มก้อน ในหลายพื้นที่

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา พบผู้ติดเชื้อโควิด หลายกรณี ที่เชื่อมโยงกับสถานประกอบการ ประเภทสถานบันเทิง ผับ บาร์ ซึ่งนับว่ามีความเสี่ยงสูง ผู้ประกอบการประเภทดังกล่าวจึงต้องยกระดับการคุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 โดยเน้น เข้ม 9 มาตรการคุมโควิด ดังนี้

เข้ม 9 มาตรการคุมโควิด

  • ให้มีระบบการคัดกรองพนักงานหรือผู้ให้บริการ และผู้มาใช้บริการ
  • ให้พนักงานหรือผู้ให้บริการ และผู้มาใช้บริการ ต้องสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ยกเว้นนักร้อง นักดนตรี ให้ถอดหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย ในช่วงเวลาแสดงดนตรี หรือร้องเพลง และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันตนเองที่จำเป็น สำหรับพนักงาน คัดกรองพนักงานต้อนรับ พนักงานเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม เช่น แผ่นใสครอบหน้า (Face shield) ถุงมือ เป็นต้น
  • จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการในบริเวณต่าง ๆ ของสถานบันเทิง
  • จำกัดจำนวนผู้มาใช้บริการไม่ให้แออัด
  • ลดระยะเวลาโดยการจองทางออนไลน์ และลดการสัมผัส เช่น มีระบบการจ่ายเงินแบบออนไลน์ ใช้ถาด หรืออุปกรณ์ในการรับเงิน เป็นต้น
  • มีการจัดระยะห่างที่เหมาะสมระหว่างบุคคล โต๊ะในร้าน และระหว่างเวทีกับผู้มาใช้บริการ
  • ควบคุมไม่ให้มีกิจกรรมอื่นที่ใช้เสียงดัง (นอกจากการแสดงบนเวที) หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลและการแพร่กระจายเชื้อ
  • ให้ทำความสะอาดพื้นที่ หรือบริเวณที่มีการสัมผัสร่วมกัน
  • จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี กรณีสถานที่อยู่ในอาคารหรือเป็นพื้นที่ปิด ควรจัดทำระบบระบายอากาศหรือปรับอากาศให้มีอัตราการหมุนเวียนของอากาศอย่างเพียงพอ และทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศตามระยะเวลาที่กำหนด
นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย

นอกจากนี้ ผลการสำรวจอนามัยโพล จาก กรมอนามัย เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน ในการป้องกันโรคโควิด 19 ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – 4 เมษายน 2564 ผู้ตอบจำนวน 7,505 คน พบว่า ในภาพรวมประชาชน สวมหน้ากาก ตลอดเวลา เมื่อไปที่สาธารณะ 92.6% และประชาชนสวมหน้ากาก เมื่อไปสถานบันเทิง ผับ บาร์ 88.7%

เมื่อวิเคราะห์เฉพาะในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร พบว่า ประชาชน สวมหน้ากาก ตลอดเวลาเมื่อไปที่สาธารณะ 96.4% ในขณะที่ ประชาชนสวมหน้ากาก เมื่อไปสถานบันเทิงผับ บาร์ เพียง 75%

ขณะเดียวกัน กรมอนามัย ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน สมาคม องค์กรต่าง ๆ ขับเคลื่อนมาตรการ “3 สร้าง” ได้แก่ สร้างมาตรฐาน สร้างความปลอดภัย สร้างความมั่นใจ ผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus (TSC+) ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับผู้ประกอบการ กิจการ กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจกับประชาชน

สำหรับมาตรการ 3 สร้าง มีกรอบแนวคิดหลัก 3 ส่วน คือ

1. ผู้ประกอบการยกระดับมาตรฐานกิจการ ด้วยการลงทะเบียน ศึกษาแนวทางและดำเนินการประเมินตนเอง และรับใบประกาศรับรองตนเอง (E-certificate) พร้อม QR code ให้ประชาชนตรวจสอบ

2. เจ้าพนักงานรัฐ ใช้ข้อมูลสถานประกอบการในการกำกับ ประเมินผ่านระบบ

3. ประชาชนตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการโดย Scan QR code

ที่ผ่านมาพบว่า สถานประกอบการประเภทสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ เข้ามาประเมินใน Thai stop COVID Plus (TSC+) เพียง 116 แห่ง ผ่านการประเมิน 104 แห่ง ไม่ผ่าน 12 แห่ง จึงอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสี่ยงต่อการระบาด

อ่านข่าวเพิ่มเติม