ดูหนังออนไลน์
COVID-19

‘เลือกตั้งเทศบาล’ คุมเข้มโควิด-19 อุณหภูมิเกิน 37.5 องศาฯ ให้แยกคูหากาบัตร

“เลือกตั้งเทศบาล” พรุ่งนี้ (28 มี.ค.) คุมเข้มโควิด-19 อุณหภูมิเกิน 37.5 องศาฯ ให้แยกคูหากาบัตร

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันพรุ่งนี้ วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. โดยได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง

44 เลือกตั้งเทศบาล โควิด

โดยได้กำหนดมาตรการตั้งแต่การกำหนดจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อหน่วยเลือกตั้งให้น้อยลงเพื่อลดความแออัดของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง การจัดระยะห่างของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนเข้าไปยังที่เลือกตั้ง

การจัดให้มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อทำหน้าที่คัดกรองโดยการตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาใช้สิทธิบริเวณหน้าที่เลือกตั้ง หากพบว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะให้แยกใช้สิทธิลงคะแนนในคูหาพิเศษซึ่งอยู่บริเวณหน่วยเลือกตั้งเดียวกัน เพื่อมิให้ปะปนกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งอื่น

เลือกตั้ง
กกต. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การแจกวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองชุมพร

ดังนั้น เพื่อให้การใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยต่อตนเอง และผู้อื่นที่อยู่บริเวณที่เลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งควรปฏิบัติตามคำแนะนำของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด ดังนี้

  • สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
  • เว้นระยะห่างกับผู้อื่นอย่างน้อย 1.5 เมตร
  • ตรวจวัดอุณหภูมิ หากมีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส มีไข้ เป็นหวัด หรือไอ ต้องใช้ช่องทางลงคะแนนในคูหาลงคะแนนพิเศษที่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้จัดเตรียมไว้
  • ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าไปในที่เลือกตั้งและก่อนออกจากที่เลือกตั้ง

อ่านข่าวเพิ่มเติม