ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ขาเมาต้องรู้ สงกรานต์ปีนี้ เพิ่มมาตรการคุมนักดื่ม ห้ามอะไรบ้าง รวมไว้แล้วที่นี่

สงกรานต์ปีนี้ คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ออกมาตรการคุมเข้มนักดื่ม ห้ามขายอายุต่ำกว่า 20 ปี ห้ามโฆษณา เพิ่มด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ 

นายแพทย์โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้ประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 1/2564 โดยกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมเทศกาล สงกรานต์ปีนี้ ให้ปลอดภัยจากโควิด 19 และอุบัติเหตุทางถนน

สงกรานต์ปีนี้

คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้เสนอให้ประสานงานกับ ศบค. กำหนดให้สถานที่จัดกิจกรรมในเทศกาลสงกรานต์ ต้องไม่มีการขายและดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในบริเวณสถานที่จัดงาน และมีจุดสกัด เพื่อคัดกรองผู้ดื่มแล้วขับ ตามนโยบาย “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ”

ทั้งนี้ คณะกรรมการ ฯ เห็นชอบให้ คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด และ กทม. ร่วมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด สรรพสามิต และฝ่ายปกครอง จัดทำแผนมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และลดอุบัติเหตุทางถนน บูรณาการร่วมกับ แนวทางป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยสรุปได้ดังนี้

นายแพทย์โสภณ เมฆธน
นายแพทย์โสภณ เมฆธน
 • ให้เข้มงวดการบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
 • ห้ามขายให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • ห้ามขายในลักษณะการลด แลก แจก แถม ให้แลกเปลี่ยนกับสิ่งอื่น รวมถึงการเสนอสิทธิการรับชมการแสดง การชิงโชค ชิงรางวัลด้วย
 • ห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือแสดงชื่อ หรือเครื่องหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ดื่ม
 • เริ่มรณรงค์ตั้งแต่ช่วงก่อนเทศกาล ภายใต้แนวคิด “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ”
 • เน้นผู้ขับขี่ยานพาหนะ ให้งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มากกว่า 6 ชั่วโมงก่อนขับขี่
 • ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มมาตรการทดสอบ ผู้ขับขี่ที่สงสัยว่าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ณ ด่านชุมชน ในช่วง 10 – 16 เมษายน 2564
 • กรมคุมประพฤติ คัดกรองผู้ถูกคุมความประพฤติ ความผิดฐานขับรถขณะเมาสุรา และส่งต่อผู้ถูกคุมความประพฤติทุกราย ที่ยินยอมเข้ารับการบำบัด ที่สถานพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
 • กรณีที่พบผู้บาดเจ็บอุบัติเหตุทางถนนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และสงสัยว่าดื่มสุรา ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทำการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ทางลมหายใจ ผู้บาดเจ็บทุกราย
 • หากผู้บาดเจ็บ ไม่สามารถเป่าวัดระดับแอลกอฮอล์ ทางลมหายใจได้ ให้ส่งเจาะเลือด ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ทันทีที่พบอุบัติเหตุ หรือภายใน 4 ชั่วโมง หลังการเกิดอุบัติเหตุ
 • ดำเนินการกับสถานที่ ที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้แก่ผู้อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ตามที่กฎหมายกำหนด
 • สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ส่งคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สงกรานต์

ด้านนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ 2558 – 2562 พบว่า มีอุบัติเหตุทางถนน เฉลี่ย 3,514 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตเฉลี่ย 400 ราย ผู้บาดเจ็บเฉลี่ย 3,672 ราย สาเหตุมาจาก การดื่มแล้วขับเฉลี่ย 38.67%

แต่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2563 มีการประกาศภาวะฉุกเฉิน และทุกจังหวัด มีประกาศห้ามจำหน่าย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิต ที่มีสาเหตุมาจากการดื่มแล้วขับลดลง

ทั้งนี้ ในช่วงสงกรานต์ ปี 2563 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 1,307 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 1,260 ราย เสียชีวิต 167 ราย เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2558 – 2562 พบว่า เกิดอุบัติเหตุลดลง 2,207 ครั้ง บาดเจ็บลดลง 2,412 ราย  และเสียชีวิตลดลง 233 ราย

อ่านข่าวเพิ่มเติม