ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ด่วน! ตาก ออกคำสั่ง ปิดชุมชนอิสลาม แม่สอด สกัดโควิด ถึง 12 มีนานี้

ปิดชุมชนอิสลาม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ออกคำสั่งด่วน ห้ามเข้า – ออก ตั้งแต่วันที่ 8-12 มีนาคมนี้ มีเหตุจำเป็น ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ ฝ่าฝืนปรับ 4 หมื่น คุก 2 ปี

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในฐานะ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ได้ลงนามใน คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 826/2564 เรื่องมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม เฉพาะในพื้นที่ อำเภอแม่สอด โดยสั่ง ปิดชุมชนอิสลาม ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด ตั้งแต่วันที่ 8 – 12 มีนาคม 2564 มีสาระสำคัญ ดังนี้

ปิดชุมชนอิสลาม

เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ในพื้นที่ อำเภอแม่สอด ยังพบผู้ป่วยยืนยันสะสมอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันได้ตรวจพบผู้ติดเชื้อ ในชุมชนอิสลาม ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ดังนั้น เพื่อป้องกันควบคุม การแพร่ระบาดของโรค ในพื้นที่ดังกล่าว ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตาม ความในมาตรา 35 (1) (3) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย ข้อ 7 (1)  ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.  2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และ (ฉบับที่ 16) ข้อ 5 ลงวันที่ 3 มกราคม 2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2564 จึงกำหนดมาตรการป้องกันควบคุมโรค (เพิ่มเติม) เฉพาะในพื้นที่ อำเภอแม่สอด ดังนี้

ตาก

ปิดสถานที่ และห้ามผู้ใดเข้าออก ชุมชนอิสลาม ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและได้รับอนุญาตจาก เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ในบริเวณพื้นที่ ดังนี้

1. ซอยข้างศูนย์สุขภาพชุมชนต่างชาติ ไปยังโรงเรียนอิสลามศึกษา ระยะทาง 50 เมตร

2. ซอยข้างสุขภาพชุมชนต่างชาติ ไปยัง ไทยแสงทองซุปเปอร์สโตร์ สาขาบ้านโต้ง ระยะทาง 300 เมตร

3. ซอยหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนต่างชาติ ไปยัง มัสยิดจอมทอง ระยะทาง 200 เมตร

4. ซอยหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนต่างชาติ ไปยัง ชุมชนพานทอง ระยะทาง 300 เมตร

5. ซอยหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนต่างชาติ ไปยัง ชุมชนมูฮาญีรีน ระยะทาง 300 เมตร

ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 24.00 น

สั่ง ณ วันที่ 8 มีนาคม 2564

อ่านข่าวเพิ่มเติม