COVID-19

ผ่าน! กรมวิทย์ ไฟเขียว ‘วัคซีนโคโรนาแวค’ ใช้ได้ปลอดภัย

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยความคืบหน้าการตรวจสอบคุณภาพวัคซีนโคโรนาแวค ของบริษัทซิโนแวค ทางห้องปฏิบัติการ ผ่านการทดสอบ และรับรองรุ่นการผลิตสามารถนำไปใช้ฉีดให้คนไทยได้ มั่นใจได้ว่ามีความปลอดภัย

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า มีความเข้าใจถึงความต้องการ และความกังวลของประชาชน ในการที่จะใช้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่มีอยู่ในขณะนี้ ซึ่งในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรค และรัฐบาลได้จัดหาวัคซีนมาให้ประชาชนได้บางส่วนแล้วนั้น

download 1

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันชีววัตถุ ที่ทำหน้าที่เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงขององค์การอนามัยโลกตรวจวิเคราะห์ และรับรองรุ่นการผลิตวัคซีนของประเทศ  ตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วน ที่ต้องปฏิบัติภารกิจดังกล่าวอย่างรอบคอบ ภายใต้เวลาที่จำกัด เพื่อจะดำเนินการออกผลการตรวจวิเคราะห์วัคซีนที่มีคุณภาพและความปลอดภัยให้ไปถึงประชาชนและเจ้าหน้าที่กลุ่มเป้าหมายโดยเร็ว

ทันทีที่วัคซีนโคโรนาแวค (CoronaVac) จากซิโนแวค ส่งมาถึงกรมวิทย์ฯ ในช่วงบ่ายของวันที่ 24 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สถาบันชีววัตถุได้เตรียมพร้อมทั้งคน เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ สารเคมี และสถานที่ไว้แล้ว โดยเป็นไปตามระบบคุณภาพของการรับวัคซีนตัวอย่าง และดำเนินการทดสอบทางห้องปฏิบัติการทันที ซึ่งกำหนดดำเนินการออกผลให้เร็วที่สุดแต่ต้องไม่เกิน 3 วัน

โดยมีการตรวจวิเคราะห์ในเรื่องความปลอดภัย และคุณภาพของวัคซีน ตามรายการข้อกำหนดเฉพาะของวัคซีนสำเร็จรูป เพื่อสร้างความมั่นใจในการนำไปใช้ ซึ่งผลวิเคราะห์วัคซีนผ่านเกณฑ์ยอมรับทุกรายการทดสอบ

สำหรับผลการทบทวนเอกสาร ข้อมูลกระบวนการผลิต และการควบคุมคุณภาพของวัคซีน รุ่นการผลิต ที่ประเทศไทยได้รับมาจากผู้ผลิตนั้นมีความสอดคล้องตามกระบวนการผลิต และการควบคุมคุณภาพ ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้ให้การรับรองรุ่นการผลิตวัคซีนโคโรนาแวค ของซิโนแวครุ่นที่ส่งให้ประเทศไทย ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนำวัคซีนไปใช้ได้ทัน ตามความต้องการของประชาชน

การปฏิบัติการครั้งนี้นับเป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่ทุกภาคส่วนให้ความสนใจเป็นกรณีพิเศษ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยและคุณภาพของวัคซีนจากประเทศจีน ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้เข้าถึงวัคซีนโดยเร็วที่สุด

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo