ดูหนังออนไลน์
COVID-19

‘สตรีวิทยา 2’ ปิดด่วน 7 วัน พบผู้ปกครองนักเรียนติดโควิด-19

สตรีวิทยา 2 ประกาศปิดเรียน 7 วัน หลังพบผู้ปกครองเด็ก ติดเชื้อโควิด-19 พร้อมเรียนออนไลน์ตั้งแต่ 19-25 ก.พ. 2564

โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องด้วยมีรายงานผู้ปกครองของนักเรียนติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 19-25 ก.พ. 2564 ใจความสำคัญ ระบุว่า

โควิด สตรีวิทยา 2

เนื่องจากได้รับรายงานจากผู้ปกครองนัดเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 จำนวน 1 คน ได้รับการตรวจและพบว่า ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขณะนี้อยู่ระหว่างที่ กระทรวงสาธารณสุข กำลังดำเนินการสืบสวนโรค

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกัน การแพร่ระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และความปลอดภัยในสุขภาพ ของนักเรียน ครู บุคลากรของโรงเรียน รวมถึงผู้ปกครองทุกท่าน จึงขอปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เป็นเวลา 5 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 19-25 ก.พ. 2564 และจัดให้มีการเรียนการสอนออนไลน์ ตามแนวปฏิบัติ ดังนี้

สตรีวิทยา

1. ให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) โดยการจัดการสอนออนไลน์ ตามตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 2556 3 โดยคำนึงถึง การจัดการเรียนการสอน ตามตัวชี้วัดตามหลักสูตรสถานศึกษากำหนด พร้อมรายงานการสอนออนไลน์ ทาง Google form หลังการสอนทุกคาบ

2. ให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ของครูผู้สอน อย่างเคร่งครัด โดยไม่ให้เกิดผลกระทบ ต่อการจัดการเรียนการสอน และรายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ต่อรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

3. นักเรียนเข้าเรียนตามตารางที่กำหนด ส่งงานตามที่ครูผู้สอนนัดหมาย

4. ให้ครู และบุคลากรของโรงเรียนทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด

5. ให้นักเรียน และผู้ปกครอง ติดตามข่าวสาร จากประกาศโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ผ่านทาง www.sw2.ac.th

6. ให้นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน สังเกตอาการตนเอง และสงสัยว่า มีอาการ ให้รีบพบแพทย์ หากพบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต้องรายงานโรงเรียนให้ทราบโดยด่วนที่สุด

7. ให้ครูเวรปฏิบัติหน้าที่ที่ราชการ ตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด

สตรีวิทยา1

ในระหว่างที่ปิดสถานศึกษา โรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย ของกระทรวงสาธารณสุข และคำแนะนำ ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของ นักเรียน ครู และบุคลากร รวมถึงผู้ที่มาติดต่อ ได้แก่

การล้างทำความสะอาดอาคารเรียน โรงอาหาร บริเวณพื้นที่ถนน ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องพักครู ห้องสำนักงานทุกห้อง และจัดตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าออกจากโรงเรียน สำหรับผู้มาติดต่อ

อ่านข่าวเพิ่มเติม