COVID-19

พุ่งต่อ สมุทรสาคร ติดโควิดเพิ่ม 73 ราย ปิดตลาดกลางกุ้งถึงสิ้นเดือนก.พ.


สมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่เพิ่ม 73 ราย เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ 16 ราย ออกประกาศปิดตลาดกลางกุ้งต่อถึง 28 กุมภาพันธ์นี้ หลังปรับปรุงเสร็จ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร (สสจ.) รายงานข้อมูลสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ล่าสุด ณ เวลา 24.00 น. ของวันที่ 16 ก.พ.64 พบผู้ป่วยรายใหม่อีก 73 รายจากวานนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 16 ราย

โควิด สมุทรสาคร

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ แบ่งเป็น ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 39 ราย เป็นคนไทย 12 ราย ต่างชาติ 27 ราย ส่วนผู้ป่วยในโรงพยาบาล 34 ราย เป็นคนไทย 22 ราย ต่างชาติ 12 ราย

ขณะที่ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสมรวมเป็น 15,826 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม 7 ราย จากการค้นหาเชิงรุกไปแล้ว 175,581 ราย

ด้านนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ลงนามประกาศคำสั่ง ฉบับที่ 46 เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริเวณตลาดกลางกุ้ง โดยประกาศคำสั่งดังกล่าวมีผลบังคับถึงวันที่ 28 ก.พ. 2564 โดยมีสาระสำคัญคือ

ห้ามเปิดดำเนินกิจการใดๆ โดยให้หยุดการซื้อ การขาย การค้า และการทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปกุ้งและสัตว์น้ำประเภทอื่น ในพื้นที่ตลาดกลางกุ้ง เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีการแก้ไขปรับปรุง การสุขาภิบาลให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

สมุทรสาคร 9

ให้ปรับปรุงอาคาร หรืออาคารที่พักอาศัยในตลาดกลางกุ้ง โดยจะต้องทำการตรวจสอบความแข็งแรงของอาคาร อุปกรณ์ส่วนควบ กำหนดจำนวนผู้พักอาศัยให้สอดคล้องกับขนาดพื้นที่

ทั้งนี้เมื่อดำเนินการแล้ว ให้เสนอแนวทางปรับปรุงตลาด ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาครพิจารณา และเมื่อดำเนินการปรับปรุง ตามที่เสนอเสร็จ จึงสามารถดำเนินการซื้อขาย คัดแยก แปรรูปกุ้งและสัตว์น้ำประเภทอื่นได้ หรือเปิดดำเนินการในอาคาร หรืออาคารที่พักอาศัยได้

กรณีผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ มีโทษตามนัยมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อ่านข่าวเพิ่มเติม