COVID-19

งัดแนวทาง 6 มิติ คุมเข้มโรงเรียนแม่สอด ป้องกันโควิดแพร่ระบาด

คุมโรงเรียนแม่สอด ป้องกันโควิดแพร่ระบาด สธ. ลงพื้นที่จังหวัดตาก แนะผู้บริหารโรงเรียนปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันโรค ลดความเสี่ยงเด็กวัยเรียน

นายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่สถานศึกษาใน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบายของ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้ความสำคัญ ต่อมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของสถานศึกษา หลังเปิดเรียน โดยวางแนวทาง 6 มิติ คุุมเข้มโรงเรียนแม่สอด ประกอบด้วย

โรงเรียนแม่สอด

  • มิติที่ 1 การดำเนินงานเพื่อความปลอดภัย ลดการแพร่เชื้อโรคด้วย 6 มาตรการหลัก และ 6 มาตรการเสริม อาทิ การสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือ คัดกรองไข้ กินอาหารปรุงสุกใหม่ ใช้ช้อนกลางส่วนตัว และทำความสะอาด บริเวณพื้นผิวสัมผัสร่วม เป็นต้น
  • มิติที่ 2 การเรียนรู้ สนับสนุนสื่อความรู้ป้องกันโรคโควิด-19 เตรียมความพร้อมการเรียน รู้ของเด็กตามวัย และสอดคล้องกับพัฒนาการ และสร้างความเข้มแข็ง ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  • มิติที่ 3 การครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาส กลุ่มเด็กพิเศษ และเด็กในพื้นที่ห่างไกลมาก
  • มิติที่ 4 สวัสดิภาพและการคุ้มครอง เตรียมแผนรองรับ ด้านการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนป่วย แนวปฏิบัติ เพื่อลดการรังเกียจ และการตีตราทางสังคม (Social stigma)
  • มิติที่ 5 นโยบาย มีแผนงาน โครงการรองรับ แต่งตั้งคณะทำงาน กำหนดบทบาทหน้าที่ และสื่อสาร
  • มิติที่ 6 การบริหารการเงิน โดยพิจารณาการใช้งบประมาณ สำหรับการป้องกันการระบาด ของโรคโควิด-19 ตามความจำเป็น และเหมาะสม

รร.แม่สอด

สำหรับการเรียน ขอให้เน้นจัดการเรียนการสอน ให้เป็นกลุ่มเดียว และให้มีกิจกรรมทำในกลุ่มเดียวกันตลอดทั้งวัน และทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสต่าง ๆ ที่ใช้ร่วมกันเป็นประจำ อาทิ สนามเด็กเล่น อุปกรณ์ของเล่น ร่วมกับการจัดกลุ่ม สลับกันใช้งาน เพื่อช่วยลดการสัมผัสร่วมกันจำนวนมาก

นอกจากนี้ ยังวางปรับรูปแบบ และเวลา ในการรับประทานอาหารกลางวัน เช่น จัดเป็นกล่องอาหารแยกเฉพาะบุคคล และให้นักเรียนรับประทาน ในห้องเรียนของตนเอง ซึ่งมีที่นั่งเว้นระยะห่างกัน หรือปรับเวลาในการพักรับประทานอาหารกลางวัน ให้เหลื่อมเวลากัน

ขณะเดียวกัน เมื่อกลับถึงบ้าน พ่อแม่ ผู้ปกครอง ควรให้เด็กล้างมือด้วย สบู่และน้ำ อาบน้ำ และเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที ก่อนทำกิจกรรมต่าง ๆ ในบ้าน

ด้าน นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุข โดย กรมอนามัย และกระทรวงศึกษาธิการ มีกลไกการประเมิน และติดตามประเมินผล ตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หลังเปิดภาคเรียนร่วมกัน ในแต่ละโรงเรียน ตามพื้นที่เขตการศึกษา

พร้อมกันนี้ ให้มีผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน เป็นจิตอาสา เข้ามาร่วมติดตามผล การปฏิบัติตามมาตรการให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำทั้งด้านสุขอนามัยเบื้องต้น ในการเฝ้าระวัง ควบคุมโรคติดต่อ การตรวจคัดกรองสุขภาพ รวมทั้งสร้างเครือข่าย ป้องกันโรคโควิด-19 ในระดับโรงเรียน ตั้งเป้าหมายจังหวัดละ 2 คน

ขณะที่การรายงานผล จะรายงานผลการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง ผ่านระบบ Thai Stop COVID กลับมายังกระทรวงสาธารณสุข และมีกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้กำกับดูแล ให้โรงเรียนมีสุขอนามัย เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อให้การดำเนินงานควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19 มีความปลอดภัย อย่างสูงสุด

อ่านข่าวเพิ่มเติม