ดูหนังออนไลน์
COVID-19

วันเด็กแห่งชาติปี 2564 เด็กไทยอยากได้ ‘ของเล่น ทุนการศึกษา’ ไม่เอา ‘โควิด’

วันเด็กแห่งชาติปี 2564 ผลโพลเผย เด็กไทย อยากได้ของขวัญเป็น ของเล่น ทุนการศึกษา อยากได้ความรักความเข้าใจจากพ่อแม่ และอยากให้โควิดหายไปจากประเทศไทย

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดทำปลสำรวจความคิดเห็น จากเด็ก เยาวชน และประชาชน หัวข้อ “วันเด็กแห่งชาติ ปี 2564” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 5,819 คน ครอบคลุมทุกภูมิภาค มีผลสรุป ดังนี้

วันเด็ก
วันเด็กแห่งชาติปี 2564

เมื่อสอบถามวันเด็กปีนี้อยากได้อะไรเป็นของขวัญมากที่สุดพบว่า อยากได้ของเล่น อาทิ ตุ๊กตา หุ่นยนต์ รถหรือเรือบังคับ โมเดล โทรศัพท์ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ เครื่องเล่นเกม และเงิน /ทุนการศึกษา อีกทั้งขอให้โควิดหายไปจากประเทศไทยโดยเร็วที่สุด และความรัก ความเข้าใจ ความเอาใจใส่จากพ่อแม่ ผู้ปกครอง

เด็ก เยาวชน และประชาชน 82.08% ทราบว่า วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม เป็น วันเด็กแห่งชาติ ซึ่งปี 2564 ตรงกับวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 และเด็ก เยาวชน และประชาชน 67.38% ทราบ คำขวัญวันเด็ก ประจำปี พ.ศ. 2564 ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คือ “เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม” ขณะที่ 32.62% ไม่ทราบ

เมื่อสอบถามเด็ก เยาวชน และประชาชนเกี่ยวกับความเข้าใจความหมายของ คำขวัญวันเด็ก พบว่า

  • 80.05% เข้าใจความหมายของ “เด็กไทยวิถีใหม่” หมายถึง เด็กไทยในยุคปัจจุบันถือเป็นเด็กไทยวิถีใหม่ ที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต การศึกษาเล่าเรียนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคแห่งการเรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัด ซึ่งเด็กไทยจะต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดีเพื่อเผชิญหน้าเรียนรู้ และรับมือกับสิ่งต่างๆ ได้
  • 58.24% เข้าใจความหมายของ “รวมไทยสร้างชาติ” หมายถึง การรวมพลังของทุกภาคส่วนเพื่อเดินหน้าประเทศไทย เด็กและเยาวชนถือเป็นกำลังสำคัญ ในการผลักดันประเทศไทยให้เดินไปข้างหน้า ให้ตระหนักถึงความรัก ความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในชาติ
  • 52.64% เข้าใจความหมายของ “มีคุณธรรม” หมายถึง คาดหวังให้เด็ก ในวันนี้เป็นคนดีของสังคม มีคุณธรรมจริยธรรม โดยเด็กไทยในยุคสมัยใหม่ เน้นการพัฒนาขีดความสามารถด้านจิตใจ และอารมณ์
  • 47.13% เข้าใจความหมายของ “ด้วยภักดี” หมายถึง ความรักในสถาบันหลักของชาติประกอบด้วย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และปลูกฝังให้เกิดการเรียนรู้และไม่ลืมรากเหง้า ของประวัติศาสตร์ความเป็นไทย
อิทธิพล คุณปลื้ม
อิทธิพล คุณปลื้ม

ขณะเดียวกันผลสำรวจพบด้วยว่า เด็ก เยาวชน และประชาชนส่วนใหญ่ 82.56% ทราบหน้าที่ของเด็กดี ที่กล่าวว่า นับถือศาสนา รักษาธรรมเนียมประเพณีไทย เชื่อฟังคำสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์ วาจาสุภาพอ่อนโยน ยึดมั่นกตัญญู รักการงานการเรียน ศึกษาหาความรู้ให้เชี่ยวชาญ มานะ อดทน ไม่เกียจคร้าน ประหยัด อดออม ซื่อสัตย์สุจริต มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย กล้าหาญ บำเพ็ญคุณประโยชน์ รู้บาปบุญ คุณโทษ รักษาสมบัติของชาติ รองลงมาคือ 17.76% ไม่ทราบ และ 2.68% ไม่แน่ใจ

นอกจากนี้ เมื่อสอบถามถึงการ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบว่า เด็ก เยาวชน และประชาชนส่วนใหญ่ 77.18% ไม่ต้องการให้จัดกิจกรรมงานวันเด็ก รองลงมาคือ 19.68% ต้องการให้จัด และ 3.14% แล้วแต่สถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า ต้องรอให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลับเข้าสู่สภาวะปกติก่อน ค่อยกำหนดวันจัดกิจกรรมงานวันเด็กอีกครั้ง โดยในปีนี้ควรงดจัดงานไปก่อน หากสถานการณ์ดีขึ้นค่อยจัดกิจกรรมงานวันเด็กในปี 2565

อย่างไรก็ตาม หากจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อเสนอแนะว่า ควร จัดงานวันเด็กแห่งชาติรูปแบบออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์ยุค New Normal โดยให้เด็กและเยาวชน มีส่วนร่วมในการตอบคำถาม ปัญหาและการเล่นเกม ผ่านระบบออนไลน์ และลงทะเบียนรับรางวัล

อีกทั้งควรเพิ่มการป้องกันตามมาตรการการเฝ้าระวัง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ผู้เข้าร่วมงานสวมหน้ากากอนามัย และการให้บริการเจลแอลกอฮอล์ ล้างมือบ่อย ๆ จัดให้มีจุดคัดกรองอุณหภูมิ การเว้นระยะห่าง และจำกัดคนเข้าร่วมงานไม่ให้แออัดจนเกินไป

ผลสำรวจยังพบอีกว่า ผู้ตอบแบบสอบถามระบุข้อเสนอแนะ หาก จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ควรเปิดเวทีหรือลานพื้นที่กิจกรรมให้เด็กและเยาวชน ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นแสดงความสามารถ ที่ตนเองถนัด เช่น การแสดงดนตรี การวาดภาพ การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม และการละเล่นต่าง ๆ และกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัว พ่อ แม่ เด็กและเยาวชน หรือผู้ปกครองต้องการให้มีกิจกรรมกีฬาเสริมสร้างสุขภาพร่างกายและสร้างความสามัคคี รวมทั้งกิจกรรมสร้างสรรค์ทางวิชาการ เช่น เกมตอบปัญหา หรือเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะความรู้ การวาดภาพระบายสี สิ่งประดิษฐ์

พร้อมกันนี้ ผู้ตอบแบบสอบถาม มีข้อเสนอแนะให้จัดกิจกรรมวันเด็กในสถานที่ต่าง ๆ เช่น โรงเรียน ศาลากลางจังหวัด เทศบาล อำเภอ สวนสาธารณะ สนามกีฬา สนามบิน ค่ายทหาร สถานีตำรวจ สถานีดับเพลิง กองทัพเรือ กองทัพบก กองทัพอากาศ และเสนอแนะด้วยว่าเจ้าภาพจัดกิจกรรมวันเด็กควรเป็นนายกรัฐมนตรี/รัฐบาล ผู้อำนวยการโรงเรียน/คุณครู กระทรวงศึกษาการ และผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอ

อ่านข่าวเพิ่มเติม