ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ราชกิจจา ประกาศ ใช้แอป ‘หมอชนะ-ไทยชนะ’ สั่งลงโทษเปิดบ่อน ลักลอบพาแรงงานต่างด้าว

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคำสั่งคุมโควิด ต้องโหลดแอป ไทยชนะ-หมอชนะ เพื่อควบคุมโควิด สั่งลงโทษเด็ดขาด เปิดบ่อน ลักลอบพาแรงงานต่างด้าวเข้าไทย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงที่ 2/2564 เรื่องการปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่12) ใจความว่า

หมอชนะ ๒๑๐๑๐๙

“เพื่อให้การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่17) ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2564 และคำสั่งที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อําศัยอำนาจตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 4/2563 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงานหัวหน้าผู้รับผิดชอบ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินข้อ3(6) จึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติดังนี้

1. เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจกิจการ และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการ ผู้เดินทาง และประชาชนทั่วไป ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ด้วยการรักษาระยะห่าง การสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย การล้างมือ การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และการติดตั้ง และใช้ระบบแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ภายใต้กรอบของข้อกำหนด ซึ่งออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

2. ให้จัดตั้งจุดตรวจ หรือจุดสกัด โดยบูรณาการการปฏิบัติ กับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เพื่อคัดกรองการเดินทางเข้าออก เขตพื้นที่ ตามมาตรการที่ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำหนด

1 2

3. ให้กวดขันสอดส่อง และเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การเปิดให้มีการมั่วสุม ลักลอบเล่นการพนันอันเป็นสําเหตุแห่งการระบาดของโรค

ให้เพิ่มความเด็ดขาด ในการดำเนินการปราบปราม และลงโทษพนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งบุคคลใดก็ตาม ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบขนย้ายแรงงานต่างประเทศ โดยมิได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบ การคัดกรองโรค และการกักกันตัว ตามมาตรการทางสาธารณสุข ตลอดจนการปล่อยปละละเลย ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เอื้ออำนวย หรือสมรู้ร่วมคิด ให้มีการเปิดบ่อนการพนันขึ้น ในพื้นที่ต่าง ๆ โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย ทั้งทางวินัย และทางอาญา

ให้สนับสนุนการมีส่วนร่วมตรวจสอบของภาคประชาชน ในการแจ้งเบาะแส มาที่นายกรัฐมนตรี ผ่านศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 ทำเนียบรัฐบาล หากพบเห็นการกระทำ หรือการปล่อยปละละเว้น การกระทำซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมาย และส่งผลกระทบเป็นเหตุที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคอย่างรุนแรง

2

4. การดำเนินการดังกล่าว ตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด ให้พิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ และต้องไม่เป็นการก่อความเดือดร้อน แก่ประชาชน และผู้ประกอบกิจการเกินสมควรแก่เหตุ

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2564

พล.อ.เฉลิม พลศรีสวัสดิ์

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง

อ่านข่าวเพิ่มเติม