ดูหนังออนไลน์
COVID-19

เปิดรายละเอียด เดินทางข้ามจังหวัด พื้นที่สีแดง ส้ม เหลือง ทำอย่างไร ติดต่อที่ไหน รวมไว้ที่นี่

เดินทางข้ามจังหวัด ช่วงโควิดระบาด กระทรวงมหาดไทย เปิดรายละเอียด ขั้นตอน การขออนุญาตชัดเจน ทั้งพื้นที่สีแดง สีส้ม สีเหลือง ขอความร่วมมือเดินทางเฉพาะจำเป็น

การยกระดับมาตรการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ล่าสุดลุกลามไปถึง 56 จังหวัดของไทย ทำให้ภาครัฐ โดย ศบค. ต้องประกาศใช้มาตรการเข้มข้น โดยอาศัยอำนาจตาม มาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 17) หนึ่งในนั้นคือ การตรวจคัดกรองการ เดินทางข้ามจังหวัด ที่มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้น

เดินทางข้ามจังหวัด

อย่างไรก็ตาม เชื่อว่า หลายคน ยังกังวลและไม่เข้าใจ ในการเดินทางข้ามจังหวัด ข้ามเขตพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปทำงาน กลับบ้าน ทำธุระ ติดต่อธุรกิจ หาเพื่อนฝูง ฯลฯ เนื่องจากที่ผ่านมา ยังไม่มีความชัดเจนเท่าที่ควร โดยเฉพาะ การเดินทางข้ามเขต ระหว่างพื้นที่สีแดง / สีแดงเข้ม ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด และ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมถึงพื้นที่สีส้ม ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุม และพื้นที่สีเหลือง พื้นที่เฝ้าระวัง

ก่อนอื่นต้องทราบว่า แต่ละโซนพื้นที่ มีจังหวัดใดบ้าง เพราะมาตรการควบคุมจะแตกต่างกันไป ตามสถานการณ์การแพร่ระบาด ดังนี้

พื้นที่สีแดง พื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด ประกอบไปด้วย 1. กรุงเทพฯ 2. กาญจนบุรี 3. จันทบุรี 4. ฉะเชิงเทรา 5. ชุมพร 6. ชลบุรี 7. ตราด 8. ตาก 9. นครนายก 10. นครปฐม 11. นนทบุรี 12. ปทุมธานี 13. ประจวบคีรีขันธ์

14. ปราจีนบุรี 15. พระนครศรีอยุธยา 16. เพชรบุรี 17. ราชบุรี18. ระนอง 19. ระยอง 20. ลพบุรี 21. สิงห์บุรี 22. สมุทรปราการ 23. สมุทรสงคราม 24. สมุทรสาคร 25. สุพรรณบุรี 26. สระแก้ว 27. สระบุรี และ 28. อ่างทอง

นอกจากนี้ ในจำนวน 28 จังหวัดดังกล่าว ยังมี 5 จังหวัด ที่ถูกยกระดับขึ้นมาเป็น พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

cell virus สถานกักกันโควิด ๒๑๐๑๐๘ 0

จังหวัดพื้นที่สีส้ม พื้นที่ควบคุม 11 จังหวัด ได้แก่  สุโขทัย กำแพงเพชร , นครสวรรค์ , อุทัยธานี , ชัยนาท , เพชรบูรณ์ , ชัยภูมิ บุรีรัมย์, นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี, พังงา

จังหวัดพื้นที่สีเหลือง จังหวัดที่เหลือในประเทศไทย 38 จังหวัด

การตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด

กรณีเดินทางออกนอก พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด คือจังหวัดจันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง และสมุทรสาคร เน้นการตรวจคัดกรองใน 5 ประเด็น คือ

1. ตรวจวัดอุณหภูมิและสังเกตอาการผู้เดินทาง

2. สอบถามเหตุผลความจำเป็นและสถานที่ปลายทางจากผู้เดินทางให้ชัดเจน

3. ตรวจสอบการติดตั้งและใช้ระบบแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ของผู้เดินทาง

4. ตรวจสอบเอกสารการรับรองความจำเป็น การปฏิบัติหน้าที่ การติดต่อราชการ

5. บันทึกข้อมูลผู้เดินทาง

Holiday ๒๐๑๒๑๖

กรณีเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุด 23 จังหวัด เน้นการตรวจคัดกรองใน 4 ประเด็น คือ

1. ตรวจวัดอุณหภูมิและสังเกตอาการผู้เดินทาง

2. สอบถามเหตุผลความจำเป็นและสถานที่ปลายทางจากผู้เดินทางให้ชัดเจน

3. ตรวจสอบการติดตั้งและใช้ระบบแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ของผู้เดินทาง

4. บันทึกข้อมูลผู้เดินทาง

กรณีเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุม และเฝ้าระวังสูง 49 จังหวัด เน้นการตรวจคัดกรองใน 2 ประเด็น คือ

ตรวจวัดอุณหภูมิและสังเกตอาการผู้เดินทาง และสอบถามเหตุผลความจำเป็นและสถานที่ปลายทางจากผู้เดินทางให้ชัดเจน

เดินทางข้ามจังหวัด

สำหรับแนวปฏิบัติ ผู้ประสงค์จะเดินทางออกนอก พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สามารถปฏิบัติ ดังนี้

  • ผู้ประสงค์จะเดินทางทั่วไปให้แสดง “เอกสารรับรองความจำเป็น” โดยขอได้ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่ ได้แก่ นายอำเภอ ปลัดอำเภอ หรือข้าราชการที่นายอำเภอมอบหมาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
  • ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางปฏิบัติหน้าที่ ผู้ขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์และการดำรงชีวิตของประชาชน และสินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออก ผู้ปฏิบัติงานในกิจการกิจกรรมเพื่อประโยชน์ด้านสาธารณูปโภค ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ การธนาคาร การศึกษา การขนส่งประชาชน/บุคคลไปสู่ที่เอกเทศเพื่อกักกันตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งต่าง ๆ ของทางราชการ ให้แสดง “เอกสารรับรองการปฏิบัติหน้าที่” โดยยื่นคำขอต่อ ผู้ประกอบการ นายจ้าง บริษัท หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ แล้วแต่กรณี
  • บุคคลที่มีความจำเป็นต้องติดต่อราชการ ให้แสดง “เอกสารรับรองการติดต่อราชการ” ซึ่งออกโดย หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่บุคคลได้ไปติดต่อราชการ ทั้งนี้ ในกรณีบุคคลซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วน หากมีความล่าช้าอาจจะเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตหรือเกิดความเสียหายร้ายแรง ให้มีการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติไว้เป็นหลักฐาน

สำหรับเอกสารสำคัญ ที่ต้องใช้ในการขอหนังสือรับรอง คือบัตรประชาชน หรือบัตรที่หน่วยราชการออกให้ สำเนาทะเบียนบ้าน ฯลฯ

เดินทางข้ามจังหวัด

อ่านข่าวเพิ่มเติม