COVID-19

จังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศด่วน มาจากพื้นที่สีแดง เข้าจังหวัด กักตัว 14 วันทุกคน!

จังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศด่วน ฉบับที่ 31 ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่สีแดง เข้าจังหวัดบุรีรัมย์ ต้องกักตัว 14 วันทุกคน พื้นที่สีส้มให้สังเกตอาการที่บ้าน 14 วัน

คณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศด่วน เรื่อง มาตรการปฏิบัติตัวของผู้เดินทางจากท้องที่นอกราชอาณาจักร ที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตราย และผู้เดินทางจากกรุงเทพมหานคร และจังหวัดปริมณฑล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease (COVID-19)) และต้องพํานักในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยใจความสำคัญ ระบุว่า

จังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศด่วน

กรณีผู้เดินทางมาจากจังหวัด หรือเขตพื้นที่ใด สถานที่ใด เหตุการณ์ใด ตามที่เป็นพื้นที่สีแดง (สมุทรสาคร และระยอง อัพเดท 28 ธันวาคม 2563) ที่มาพํานักในจังหวัดบุรีรัมย์ให้ปฏิบัติดังนี้

1. ให้ผู้ที่เดินทางไปรายงานตัวต่อศูนย์คัดกรอง COVID-19 ประจําหมู่บ้านหรือชุมชน ท้องที่ที่อําเภอกําหนด และกรอกแบบคําถามสุขภาพในแบบฟอร์ม ต.8 บร. ตามความเป็นจริง และหรือ แอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการกําหนด

เว้นแต่บุคคลซึ่งเดินทางโดยผ่านทางท่าอากาศยานบุรีรัมย์ สถานีรถไฟบุรีรัมย์ สถานีขนส่ง ผู้โดยสารรถโดยสารประจําทางหรือไม่ประจําทาง และรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งผ่านการคัดกรอง และ ลงทะเบียนในแบบคําถามสุขภาพในแบบฟอร์ม ต.8 บร, ตามความเป็นจริง และหรือแอปพลิเคชั่นทาง โทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการกําหนดแล้ว

2. ให้ผู้เดินทางทุกคน ต้องกักกันตัว 14 วัน เว้นแต่กักกันตัวครบ 7 วันแล้ว และผล ตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการว่าพ้นระยะติดต่อของโรค โดยผู้นั้นเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ในการตรวจหาเชื้อดังกล่าว ด้วยตัวเอง

3. การกักกันตัว ให้กักกันตัวในที่พักอาศัย หรือสถานที่ ที่ทางคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดบุรีรัมย์ประกาศกําหนด โดยห้ามออกนอกพื้นที่กักกันตัว และหากมีอาการป่วย ต้องแจ้งเจ้าพนักงาน ควบคุมโรคติดต่อภายใน 3 ชั่วโมง”

บุรีรัมย์

สำหรับกรณีผู้เดินทางมาจากจังหวัด หรือเขตพื้นที่ใด สถานที่ใด เหตุการณ์ใด ตามที่เป็นพื้นที่สีส้ม และหรือพื้นที่สีเหลือง ที่มาพํานักในจังหวัดบุรีรัมย์ ให้ปฏิบัติ ดังนี้

1. ให้ผู้ที่เดินทางไปรายงานตัวต่อศูนย์คัดกรอง COVID-19 ประจําหมู่บ้านหรือชุมชน ท้องที่ที่อําเภอกําหนด และกรอกแบบคําถามสุขภาพในแบบฟอร์ม ต.8 บร. ตามความเป็นจริง และหรือ แอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการกําหนด

เว้นแต่บุคคลซึ่งเดินทางโดยผ่านทางท่าอากาศยานบุรีรัมย์ สถานีรถไฟบุรีรัมย์ สถานีขนส่ง ผู้โดยสารรถโดยสารประจําทางหรือไม่ประจําทาง และรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งผ่านการคัดกรอง และ ลงทะเบียนในแบบคําถามสุขภาพในแบบฟอร์ม ต.8 บร. ตามความเป็นจริง และหรือแอปพลิเคชันทาง โทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการกําหนดแล้ว

2. ให้ผู้เดินทางทุกคน เฝ้าสังเกตอาการตนเอง ตามแนวทางการเฝ้าระวัง อยู่ที่บ้าน หรือที่พัก โดยแยกพักอาศัยเป็นสัดส่วนจากบุคคลอื่น งดการอยู่ใกล้บุคคลอื่น โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร งดการไปที่สาธารณะ หรือสถานที่มีประชาชนอยู่หนาแน่น งดใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ ช้อนส้อม ผ้าเช็ดหน้า ร่วมกับให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม เช่น หมั่นล้างมือ สวมหน้ากากผ้าหรือ หน้ากากอนามัย ล

ทั้งนี้ หากพบอาการผิดปกติ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ หอบ เหนื่อย หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็น ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจําโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล หรือโรงพยาบาล ที่อยู่ในท้องที่ทันที

ส่วนกรณีผู้เดินทางมาจากจังหวัดหรือเขตพื้นที่ใด สถานที่ใด เหตุการณ์ใด ตามที่เป็นพื้นที่สีเขียว ที่มาพํานักในจังหวัดบุรีรัมย์ ให้ผู้เดินทางทุกคน ไม่ต้องกักกันตัว

บุรีรัมย์1

กรณีผู้ที่พํานักอยู่บุรีรัมย์ และได้รับเครื่องหมายแสดงการปลอดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 (สติกเกอร์)

กรณีผู้ที่พํานักอยู่บุรีรัมย์ และได้รับเครื่องหมาย แสดงการปลอดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 (สติกเกอร์) ประสงค์ที่จะเดินทางไปยังจังหวัด หรือเขตพื้นที่ใด สถานที่ใด เหตุการณ์ใดที่กําหนดให้ เป็นพื้นที่สีเขียวข้างต้นแล้วแต่กรณี และเดินทางไปกลับภายใน 24 ชั่วโมง สามารถเดินทางไปได้ โดยมิต้องอยู่ ภายใต้ข้อบังคับของ ข้อ 1 ข้างต้น

ในกรณีนี้ห้ามเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือเจ้าหน้าที่ตํารวจลอก สติกเกอร์ออกจากบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (บุคคลต่างด้าว

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม