COVID-19

มท.สั่งด่วน ผู้ว่าทุกจังหวัด เพิ่ม 4 มาตรการ สกัดโควิด คุมเข้มยาวยันปีใหม่

มหาดไทย สั่งการผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด เพิ่มมาตรการ 4 ข้อ เข้มงวดสกัดโควิด-19 ตลอดเดือนธันวาคม ยาวถึงปีใหม่

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบ การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการ และประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ให้ปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มเติม ของศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหาร สถานการณ์โควิด-19 โดยเคร่งครัด

20200513 ๒๐๑๒๐๑

ทั้งนี้ เนื่องจาก ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ได้ประชุมเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 พิจารณากรณีพบชาวไทยที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบ้านและติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 10 ราย

พร้อมกำหนดมาตรการเพิ่มเติม ให้กระทรวงมหาดไทย แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด /ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการอย่างเคร่งครัด ในห้วงวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2563 เพื่อให้ประชาชนเดินทางไปร่วมกิจกรรมฉลองเทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

chat e1586972442661
ฉัตรชัย พรหมเลิศ

สำหรับมาตรการเพิ่มเติม ประกอบด้วย

1. เฝ้าตรวจ เฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในพื้นที่ตอนใน โดยให้ความสำคัญเร่งด่วน และเพิ่มความเข้มข้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนด้านภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามลำดับ

2. ตรวจกำกับดูแลกิจการ หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน ร้านอาหาร สถานประกอบการ สถานบันเทิง สนามกีฬา สถานที่ท่องเที่ยว ให้มีความเข้มงวดในมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 มากขึ้น

3. ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เฝ้าสังเกตและกำกับดูแลบุคคล ที่กลับเข้ามาในพื้นที่ชุมชน เพื่อซักถาม และให้คำแนะนำมาตรการป้องกันโรคโควิด-19

4. สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ในการขอความร่วมมือภาคประชาชน และภาคประชาสังคม ทั้งผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ ผู้จัดกิจกรรม และผู้ร่วมกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะ ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ทำความสะอาดพื้นผิวและอุปกรณ์ที่มีการสัมผัสบ่อย เว้นระยะห่างหรือหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลอื่น และใช้แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ในการเข้า-ออกสถานที่สาธารณะ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

 

Avatar photo