ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ปิดเพิ่ม 14 วัน ‘ด่านเจดีย์สามองค์’ ป้องกันโควิดพม่าลามไทย


ด่านเจดีย์สามองค์ ปิดเพิ่มอีก 14 วัน ผู้ว่ากาญจนบุรี ลงนามคำสั่งเริ่ม 6-19 ตุลาคมนี้ พร้อมจัดมาตรการเข้มป้องโควิดพม่าลามไทย หลังสถานการณ์ยังน่าเป็นห่วง

 

นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะ ประธาน คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน จังหวัดกาญจนบุรี ลงนามคำสั่งปิดจุดผ่อนปรนทางการค้า บ้านพระเจดีย์สามองค์ หรือ ด่านเจดีย์สามองค์ ต่อไปอีก 14 วัน

ด่านเจดีย์สามองค์

ทั้งนี้ เป็นการลงนามในประกาศคำสั่ง คณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดกาญจนบุรี ที่ 3963/2563 เรื่อง ขยายเวลาการระงับการใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านพระเจดีย์สามองค์ (จุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว) ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยระบุว่า

อนุสนธิคำสั่ง จังหวัดกาญจนบุรี ที่ 2675/2563 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง การผ่อนผันการใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรเฉพาะเพื่อการขนส่งสินค้า ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่าอำเภอเมืองกาญจนบุรี และจุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านพระเจดีย์สามองค์ (จุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว) ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และคำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 7719/2563 ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2563 เรื่อง การระงับการใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านพระเจดีย์สามองค์ (จุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว) ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD – 19) ได้แพร่ระบาดในสาธารณรัฐแห่งสหภาพมียนมา สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดชายแดน ที่มีพื้นที่ติดต่อชายแดนของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และมีช่องทางผ่านแดนที่เป็นช่องทางธรรมชาติ

จีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์
จีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์

เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COND – 19) ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรการ ของกระทรวงสาธารณสุข อาศัยอำนาจตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2535 และข้อ 7(1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะ ผู้กำกับการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาการเปิด ระงับหรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่าง ๆ จังหวัดกาญจนบุรี จึงมีคำสั่ง ดังนี้

1. ขยายเวลา การระงับการใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านพระเจดีย์สามองค์ (จุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว) ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2563

2. เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไป จะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรง แก่สาธารณชน หรือผลกระทบ ต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรค 2 (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

ทั้งนี้ ผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ โดยไม่มีเหตุอันสมควร จะมีความผิดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิด ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2563

สั่ง ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2563

1 2

2 2

อ่านข่าวเพิ่มเติม