COVID-19

มหาดไทยรับลูก ‘บิ๊กตู่’ สั่งผู้ว่าทุกจังหวัด เข้มจัดคอนเสิร์ตทั่วประเทศ


ศบค.มท. สั่งการผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด วางมาตรการรองรับ การจัดคอนเสิร์ต ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและคำสั่งศบค. อย่างเคร่งครัด

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการ และประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ได้สั่งการไปยัง ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ให้ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อวางมาตรการรองรับการจัดงานคอนเสิร์ต

ฉัตรชัย พรหมเลิศ

นอกจากนี้ ยังรวมถึงการจัดกิจกรรม และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความสำคัญ ในการพิจารณาอนุญาตจัดกิจกรรม ในลักษณะดังกล่าว โดยให้ชี้แจงทำความเข้าใจ และกำชับผู้จัดกิจกรรม ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด และคำสั่งศบค. รวมทั้งมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ หากพบว่าการดำเนินกิจกรรมใด ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และคำสั่ง ศบค. ให้พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

ขณะที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) เปิดเผยว่า การสั่งการดังกล่าว เนื่องจากปรากฏข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์ว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 24-25 ก.ค. 63 มีการจัดงานคอนเสิร์ต และไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด และมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กำหนด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา การเว้นระยะนั่งหรือยืนในพื้นที่โดยรอบห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร การควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด รวมทั้งมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข

อ่านข่าวเพิ่มเติม