ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ตั้ง ‘ผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน’ รับมือเปิดเทอม 1 กรกฏาคมนี้


ผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน สธ. ตั้งจิตอาสาจังหวัดละ 2 คน พร้อมสำรวจความพร้อม โรงเรียนทั่วประเทศกว่า 3.3 หมื่นแห่ง รับมือเปิดเรียน 1 กรกฏาคมนี้

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดี กรมอนามัย พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม และผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลเวศม์ แถลงข่าวการเตรียมความพร้อมโรงเรียน ก่อนเปิดเทอม หนึ่งในประเด็นน่าสนใจคือ การตั้ง ผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน เพื่อตรวจสอบเข้ม มาตรการป้องกัน หลังเปิดเรียน

ผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน

ทั้งนี้ เป็นไปตามกลไก ของกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ในการประเมินและติดตาม ในแต่ละโรงเรียน ตามพื้นที่เขตการศึกษา โดย ผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน จะเป็นจิตอาสา ที่เข้ามาร่วมติดตามการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกัน และให้คำปรึกษาด้านต่างๆ จังหวัดละ 2 คน

สำหรับ ผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน จะรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง กลับมายังกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้การดำเนินงานควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และมีความปลอดภัยอย่างสูงสุด

นอกจากนี้ โรงเรียนทั่วประเทศ ทั้งสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสังกัดหน่วยงานอื่น ได้ร่วมประเมินตนเองของสถานศึกษา ผ่านระบบ “Thai Stop COVID” เพื่อสำรวจความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียน โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมประเมิน ทั้งหมด 33,637 แห่งจาก 38,450 แห่ง

จากจำนวนโรงเรียนทั้งหมด เป็นโรงเรียนสังกัด สพฐ. 28,836 แห่ง หรือคิดเป็น 85.7% ของโรงเรียนทั้งหมด ซึ่งผ่านเกณฑ์ประเมินครบทุกข้อ (44 ข้อ) อยู่ที่ 94.19% และโรงเรียนในสังกัดอื่น ส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์การประเมินตนเอง มีความพร้อมที่จะเปิดการเรียนการสอน ในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร
แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร

ขณะที่ การเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา (Reopening) ได้เน้นย้ำใน 6 มาตรการป้องกัน ประกอบด้วย

1. คัดกรองอาการเสี่ยง และวัดไข้

2. สวมใส่หน้ากากผ้า หรือห น้ากากอนามัย ตลอดเวลา เมื่ออยู่ในโรงเรียน

3. จัดจุดล้างมือด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอล์เจลให้เพียงพอ

4. จัดให้มีการเว้นระยะห่าง

5. หมั่นทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส

6. ลดแออัด ไม่จัดกิจกรรม ที่ต้องสัมผัสร่วมกัน

นอกจากนี้แต่ละโรงเรียน จะมีการเตรียมพื้นที่ สำหรับรองรับเด็กที่มีอาการเสี่ยง หรือมีไข้สูง พร้อมแนวทางการประสานส่งตัวรักษา และแจ้งผู้ปกครองทราบ หากพบว่า มีนักเรียนป่วย หรือไม่สบายเป็นกลุ่ม ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน จะดำเนินการสอบสวนโรค หากพบว่ามีการติดเชื้อโควิด 19 จะมีมาตรการปิดโรงเรียน เพื่อควบคุมโรคตามลำดับต่อไป

ผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน

ด้าน ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กล่าวว่า สำหรับโรงเรียนที่ดูแลนักเรียนวัยเด็กเล็ก จะเน้นการเรียนการสอนแบบผสมผสานทั้งในโรงเรียนและออนไลน์ เน้นการเว้นระยะห่าง เพื่อลดการสัมผัสใกล้ชิดในทุกกิจกรรม รวมทั้งเน้นการสอนล้างมือ อย่างถูกสุขลักษณะ 7 ขั้นตอน เพื่อให้เด็กเล็กได้ปฏิบัติตาม ซึ่งโรงเรียนได้ผ่านการประเมิน มาตรการป้องกัน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดแล้ว

ส่วน ดร.จรุญ จารุสาร ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี กล่าวว่า โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ มีนักเรียนเป็นจำนวนมาก ก่อนเปิดภาคเรียนทางโรงเรียนผ่านการประเมินทั้ง 44 ข้อแล้ว และได้จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน

พร้อมกันนี้ ยังยึดแนวทาง 6 มาตรการป้องกัน ตั้งแต่การเข้าโรงเรียน จนถึงนักเรียนกลับบ้าน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด รวมทั้งจัดให้มีครู หรือบุคลากรเป็นเวรตรวจสอบ การปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนทุกคน มีความปลอดภัยสูงสุดเช่นกัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม