COVID-19

สธ. กำหนด New Normal ‘คนพิการ’ เข้าถึงบริการฟื้นฟู


กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือภาคีเครือข่ายสุขภาพ จัดทำแนวทางปฏิบัติสำหรับสถานพยาบาลในการ ปรับรูปแบบบริการฟื้นฟู เพื่อให้ผู้ป่วย คนพิการ และผู้สูงอายุ ได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพฐานชีวิตวิถีใหม่

wheelchair

นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ปรับรูปแบบการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพฐานชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เพื่อให้ผู้ป่วย คนพิการ และผู้สูงอายุ เข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ลดความแออัด เพิ่มความปลอดภัยของผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ ร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย สภากายภาพบำบัด สมาคมนักกิจรรมบำบัด/อาชีวบำบัดแห่งประเทศไทย สมาคมโสตสัมผัสวิทยาและการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทย สมาคมกายอุปกรณ์ไทย ผู้แทนโรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานประกันสังคม จัดทำแนวทางปฏิบัติการสำหรับสถานพยาบาล ในการปรับรูปแบบบริการฟื้นฟูในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ให้สถานพยาบาลนำไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมของสถานพยาบาลแต่ละพื้นที่

ANN 1108 Copy
นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์

แนวทางปฏิบัติประกอบด้วย

  • ใช้เทคโนโลยีคัดกรองก่อนมาถึงโรงพยาบาลและก่อนเข้ารับบริการฟื้นฟู
  • จัดกลุ่ม คัดแยก จัดลำดับความสำคัญของผู้ป่วย

ประเมินจากความจำเป็นของบริการฟื้นฟู และความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ แบ่งเป็น กลุ่มที่จำเป็นต้องได้รับบริการฟื้นฟูที่สถานพยาบาล ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมองในระยะทองคือ 6 เดือนแรก ผู้ป่วยมีอาการปวดรุนแรงหรือมีภาวะแทรกซ้อน และกลุ่มผู้สูงอายุ โรคกระดูกและกล้ามเนื้อที่อาการไม่เปลี่ยนแปลง ไม่จำเป็นต้องมาสถานพยาบาล

  • ตรวจหาเชื้อโควิด 19 สำหรับผู้ที่ความเสี่ยง เช่น มีปัญหาการกลืน และการขับเสมหะ
  • ปรับสภาพแวดล้อมในสถานพยาบาล

คำนึงถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการแพร่กระจายเชื้อ ได้แก่ การระบายอากาศ การจัดระยะห่างของที่นั่งรอคอย/ เตียงบำบัด ความสะอาดของอุปกรณ์ อาคารสถานที่ เป็นต้น

  • การนัดหมายล่วงหน้า ผ่านไลน์ โทรศัพท์ หรือเว็บไซต์

นอกจากนี้ ยังเพิ่มรูปแบบบริการฟื้นฟูเพื่อการเข้าถึง ได้แก่ การฟื้นฟูทางไกลด้วย VDO call (Tele-rehabilitation) การเยี่ยมบ้านให้คำแนะนำการฟื้นฟู โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ การให้คำปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ บริการส่งยาทางไปรษณีย์ โดยเฉพาะกลุ่มที่อาการคงที่ และสร้างระบบการส่งต่อผู้ป่วยที่จำเป็นในเครือข่ายสถานพยาบาล โดยมีสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลฟื้นฟูระดับตติยภูมิ เป็นต้นแบบการดำเนินงาน

อ่านข่าวเพิ่มเติม