COVID-19

โควิด-ศก.แย่ ทำ วิกฤติว่างงานพุ่ง หนี้สินเพิ่ม วอนรัฐช่วยจ้างงาน

สถานการณ์ด้านแรงงานปี 2563 กรณีปัญหาการว่างงาน ตกงาน และถูกเลิกจ้าง ซึ่งคาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเป็นผลมาจาก การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และเศรษฐกิจตกต่ำ

cover ๒๐๐๖๐๗ 0086

ดังนั้น เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง “ระดมความคิดแก้วิกฤติว่างงาน” จากประชาชน 1,038 คน ระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2563 พบว่า

ประเด็นสาเหตุของการว่างงาน ประชาชน 88.18% คิดว่ามาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามด้วย เพราะเศรษฐกิจไม่ดี 74.03%, การปิดกิจการ 46.22%, ไม่มีการจ้างงานในตลาดแรงงานเพิ่ม 45.35%, เลือกงาน 21.12%

1 3

จากการว่างงานที่เพิ่มสูงขึ้น ประชาชนคิดว่า ทำให้เกิดปัญหาอันดับหนึ่งคือ ปัญหาหนี้สิน มากสุดที่ 88.91%, ปัญหาความเครียด/สุขภาพจิต 85.73%, ปัญหาความยากจน 73.48%, ปัญหาครอบครัว 73.29%, ปล้น จี้ ชิงทรัพย์ 67.60%, ฆ่าตัวตาย 60.08%, ปัญหาการคดโกง หลอกลวง ต้มตุ๋น 52.75% และปัญหาการทุจริต/คอรัปชั่น 42.82%

2 2

เมื่อเกิด “วิกฤติว่างงาน” ประชาชนอยากให้รัฐบาลช่วยเหลือมากที่สุดคือ การจ้างงานจากภาครัฐ 71.00%, ช่วยด้วยมาตรการทางภาษี เช่น ลดภาษี 63.82%,  ให้เงินช่วยเหลือ/ค่าครองชีพ 58.58%, ฝึกอาชีพ 54.22% และช่วย้เหลือหาแหล่งเงินทุน/เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 44.91%