ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ราชกิจจา เผยแพร่คำสั่งปรับตั้งด่านเคอร์ฟิว จัดชุดเฉพาะกิจตรวจเข้ม


ราชกิจจาฯประกาศคำสั่ง ศบค. ปรับตั้งจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 พร้อมจัดชุดเฉพาะกิจค้นหาผู้ป่วยโควิด

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คําสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ที่ 11/2563 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 หรือ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน โดยให้หน่วยขึ้นตรงของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไข สถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ปฏิบัติ ดังนี้

จุดตรวจ

1.ปรับการจัดตั้งจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และจุดตรวจเพื่อบังคับใช้ มาตรการในห้วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน(เคอร์ฟิว) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ รวมทั้ง จัดชุดสายตรวจของเจ้าหน้าที่ตํารวจ หรือชุดสายตรวจร่วมข้าราชการตํารวจ ข้าราชการทหาร ข้าราชการพลเรือน และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยดํารงความต่อเนื่องในการบังคับใช้ มาตรการ ข้อกําหนด การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันการก่ออาชญากรรม และ เพิ่มการปฏิบัติเชิงรุกต่อพื้นที่เสี่ยง พื้นที่เพ่งเล็งตรวจกิจการและกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนคลาย

เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามมาตรการที่ทางราชการกําหนด โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้านความมั่นคง สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เป็นหน่วยหลักในการวางแผนและประสานการปฏิบัติ กับศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง กองทัพบก ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้านความมั่นคง กองทัพเรือ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง กองทัพอากาศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างใกล้ชิด

2.ให้ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ทั้งสี่ศูนย์ตามข้อ 1 สนับสนุนการใช้กำลังในการจัดชุดตรวจเฉพาะกิจร่วม เพื่อปฏิบัติตามมาตรการค้นหาผู้ป่วยโรคโควิด 19 เชิงรุกในพื้นที่่เสี่ยงและกลุ่มเสี่ยง ตามที่ได้รับการร้องขอจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

กรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามแนวทางนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หารือผู้บัญชาการทหารสูงสุด ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจเป็นการทั่วไปในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง หรือรายงานนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการ

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

ด่าน

ด่าน1