COVID-19

‘วราวุธ’ ประชุมร่วม ‘ทส.-สผ.’ วางแนวทางพัฒนาแหล่งน้ำ พื้นที่จัดที่ดินทำกินชุมชน


วันนี้ (1 พ.ค.)  นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดทส. ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. คณะผู้บริหาร ทส. และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมประชุม

S 126501046

S 126501051

สืบเนื่องจากที่ประชุม คทช. ครั้งที่ 1/2563  เมื่อวันที่ 16 มกราคมที่ผ่านมา รับทราบผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนภายใต้ คทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของคณะอนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ ในการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน และได้เสนอแนะว่า ควรให้ความสำคัญกับการจัดหาน้ำ เพื่อการเกษตร เนื่องจากตรงกับความต้องการของราษฎรมากที่สุด ประกอบกับการมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่เพียงพอ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยว มาสู่การเกษตรแบบผสมผสาน ตลอดจนการพัฒนาอย่างยั่งยืน

S 126501049

S 126501048

ในการประชุมครั้งนี้ จึงได้มีการเสนอแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่เป้าหมาย คทช. ทั้งจากน้ำบาดาล และน้ำผิวดิน โดยการนำร่องระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่โครงการ ในกลุ่มพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่ออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัย จำนวน 134 พื้นที่ 56 จังหวัด เนื้อที่ประมาณ 637,099 ไร่  3 งาน 48.06 ตารางวา แบ่งเป็น พื้นที่ที่มีศักยภาพน้ำบาดาลตั้งแต่ 2-10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จำนวน 81 พื้นที่ และมากกว่า 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จำนวน 23 พื้นที่

S 126501050

ทั้งนี้ จะดำเนินการขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพื่อดำเนินการ นำร่องในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำ ในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ