ดูหนังออนไลน์
COVID-19

เคาะขยายเวลาห้ามส่งออก ‘ ไข่ไก่’ อีก 30 วัน

“จุรินทร์”เคาะขยายเวลาห้ามส่งออก”ไข่ไก่” อีก 30 วัน เพื่อดูแลไข่ไก่ให้เพียงพอกับความต้องการบริโภคภายในประเทศ   
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า มาตรการห้ามส่งออกไข่ไก่เป็นเวลา 7 วัน ซึ่งจะครบกำหนดวันที่ 31 มีนาคม นี้ กระทรวงพาณิชย์จะขยายเวลาห้ามส่งออกไข่ไก่ออกไปอีก 30 วัน ตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) มีมติให้อำนาจเอาไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อดูแลสถานการณ์ไข่ไก่ในประเทศให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน  ยกเลิกมาตรการทันทีที่สถานการณ์ไข่ไก่ในตลาดในประเทศเข้าสู่ภาวะปกติ

ไข่ไก่11
ปัจจุบันการผลิตไข่ไก่จำกัดอยู่ที่ประมาณวันละ 40 ล้านฟองเท่าเดิม แต่ความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 3 เท่าตัว  ที่ผ่านมา ได้มีมาตรการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ดีที่สุด ตั้งแต่การร่วมมือกับกรมปศุสัตว์กำหนดมาตรการในการยืดอายุแม่ไก่ยืนกรง โดยยืดออกไปจาก 72 สัปดาห์ เป็น 80 สัปดาห์ เพื่อไม่ให้ปริมาณไข่ไก่ที่ออกสู่ตลาดลดลง เพราะแม่ไก่จะให้ไข่ไก่ในปริมาณมากกว่าไก่สาว

ขณะเดียวกัน ได้ร่วมกันกำหนดราคาไข่ไก่หน้าฟาร์ม ให้อยู่ที่ฟองละ 2.80 บาท  ได้รับความร่วมมือจากฟาร์ม และสมาคมผู้ผลิตไข่ไก่หลายสมาคม , เร่งรัดให้ฟาร์มต่างๆ ส่งไข่ไก่ไปยังศูนย์กระจายสินค้า โดยเฉพาะห้างค้าปลีกค้าส่ง เพื่อให้ศูนย์กระจายขายของแต่ละห้างเร่งกระจายออกไปสู่ร้านค้าปลีกหรือปลายทางได้คล่องตัวขึ้น และห้างสรรพสินค้าหรือห้างค้าส่งค้าปลีกหรือโมเดิร์นเทรด ได้มีการจำกัดราคาซื้อ เพื่อให้สามารถกระจายไข่ไปยังผู้บริโภคหลายรายได้มากขึ้น

กระทรวงพาณิชย์ยังได้ดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงต้นน้ำและกลางน้ำ หากพบว่ามีพฤติกรรมกักตุนสินค้าหรือค้ากำไรเกินควร คณะทำงานในระดับส่วนกลางและระดับจังหวัด  มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ได้ดำเนินการอยู่ทั่วประเทศ เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมาย และไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้บริโภค

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight