COVID-19

ไทยติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่วันนี้ 136 ราย ป่วยสะสม 1,524 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย


ศูนย์แถลงข่าวมาตรการแก้ไขปัญหาโรคโควิด-19 ประกาศสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563 พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ 136 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 1,524 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย รวมเสียชีวิตทั้งหมด 9 ราย

ผู้เสียชีวิตทั้ง 2 ราย ไม่ใช่ผู้ติดเชื้อที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ที่สูงอายุ และมีโรคประจำตัว การเสียชีวิตที่เกิดขึ้น อาจเกิดจากการที่ร่างกายไม่สามารถสร้างภูมิต้านทาน และเชื้อโรคไปทำลายปอด หรืออวัยวะสำคัญอื่นๆ สำคัญที่สุดผู้ป่วยต้องสังเกตอาการ เมื่อมีอาการป่วยเข้าข่ายสงสัย ต้องเข้ารับการรักษาให้ไวที่สุด เพราะแต่ละบุคคล ความสามารถในการสร้างภูมิคุ้มกัน (anti-body) มีไม่เท่ากัน

Update02 Cover300320 1

UpDate01 0

UpDate02 0

การติดเชื้อเพิ่มขึ้นที่จังหวัดภูเก็ต ทำให้ผู้ว่าราชการภูเก็ต มีคำสั่งปิดเมือง ห้ามเข้าพื้นที่ชายหาดต่างๆ, ล็อคคนเขัาจังหวัด และให้คนออกจากจังหวัดได้อย่างเดียว โดยการเดินทางทางเครื่องบิน ทางจังหวัดอนุญาตให้เฉพาะผู้เดินทางออกจากภูเก็ตเท่านั้น

ส่วน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีคำสั่งปิดเมืองไปแล้ว โดยห้ามเดินทาง เข้า-ออก, ข้ามเขต, ข้ามจังหวัด และบางหมู่บ้านห้าม่เดินทางเข้าออกหมู่บ้านด้วย และยกเว้นเฉพาะการเดินทางเข้า-ออกที่จำเป็นจริงๆ เช่นเพื่อการรักษา หรือการขนส่งสินค้าอุปโภค-บริโภคที่จำเป็นเท่านั้น

โฆษก12

จากมาตรการที่รัฐบาลรณรงค์ การเดินทางทั้งหมดทางช่องทางต่างๆ ลดลงเพียง 40% เท่านั้น จากตัวเลขที่ทางสาธารณสุขแถลงถ้าจะให้เห็นผล ต้องลดการเดินทางได้ถึง 90% ดังนั้นทุกคนต้องตระหนัก และให้ความสำคัญในมาตรการ Social Distancing, Stay Home และ มาตรการ Barrier เพิ่มมากขึ้นกว่านี้

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight