ดูหนังออนไลน์
POLITICS-GENERAL

ราชกิจจานุเบกษาประกาศพรก.กู้เงิน 500,000 ล้าน ฟื้นฟูผลกระทบโควิด มีผลวันนี้

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแล้ว พรก.กู้เงิน 500,000 ล้านบาท ฟื้นฟูผลกระทบโควิด-19 มีผลบังคับใช้วันนี้

กู้เงิน5แสนล้าน

ราชกิจจานุเบกษาลงประกาศพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564

รายละเอียดการใช้จ่ายเงินมีดังนี้

กู้เงิน 5 แสนล้าน

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกำหนดฉบับน้ี คือ โดยที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังระบาดอย่างต่อเนื่องและรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนและ ต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างหนักหน่วงและกว้างขวาง เป็นวิกฤติสำคัญที่จำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วนและต่อเนื่องกับการแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ท่ีได้ดำเนินการอยู่ จึงเป็นกรณีฉุกเฉินท่ีมีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ เพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ และป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะจึงจำเป็นต้องตราพระราชกาหนดนี้

อ่านรายละเอียด พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 

พระราชกำหนดมีผลตั้งแต่วันที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา คือ วันนี้ 25 พฤษภาคม

อ่านข่าวเพ่มเติม: