ดูหนังออนไลน์
COVID-19

เชียงใหม่ออกคำสั่ง 5 ฉบับ คุมเข้มโควิด-19 จากพื้นที่สีแดงเข้มกักตัว 14 วัน

เชียงใหม่ออกคำสั่ง 5 ฉบับ คุมเข้มป้องกันโควิด-19 ตามมาตรการศบค. ใครจะเดินทางเข้าพื้นที่จากพื้นที่สีแดงเข้ม ต้องกักตัว 14 วัน พร้อมขอความร่วมมือคนเชียงใหม่งดเดินทาง หากไม่จำเป็น

โควิดเชียงใหม่

นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้การปรับระดับการกำหนดพื้นที่สถานการณ์ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ถูกจัดว่าเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือพื้นที่สีแดงเข้ม ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่จึงได้มีการพิจารณาคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่และประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่ง ดังนี้ 

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 47/2564

เรื่องมาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก โดยให้ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 41/2564 ลงวันที่ 25 เมษายน 2564 และห้ามจัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ทุกรูปแบบ มากกว่า 10 คนขึ้นไป เว้นแต่เป็นการจัดกิจกรรมของทางราชการ ซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

ในส่วนของการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ให้ถือปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งของผู้ปกครองของแต่ละศาสนา และให้จำกัดเฉพาะผู้มีตำแหน่งทำหน้าที่ในการประกอบพิธีกรรมเท่านั้น สำหรับงานอวมงคล ให้จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 20 คน

นอกจากนี้ให้ผู้จัดกิจกรรม เจ้าของสถานที่ หรือผู้เข้าร่วมกิจกรรม ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ให้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามแบบที่กำหนด ส่งสาธารณสุขอำเภอในพื้นที่ที่จัดกิจกรรมทันทีที่เสร็จกิจกรรม 

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 48/2564

เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้ร้านหรือสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในลักษณะของการนำกลับไปบริโภคได้เท่านั้น งดการบริโภคอาหาร เครื่องดื่ม สุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ที่ร้านหรือสถานที่และบริเวณโดยรอบและเปิดบริการได้จนถึงเวลา 21.00 น. ในส่วนของสนามกีฬา สถานที่ออกกำลังกายในร่ม ให้ปิดให้บริการ ส่วนสนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อออกกำลังกายประเภทกลางแจ้งหรือตั้งอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้ง สามารถเปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. โดยห้ามจัดให้มีการแข่งขันกีฬา 

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 49/2564

เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางของประชาชน ให้ผู้ที่เดินทางมายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทุกช่องทาง ต้องกรอกข้อมูลลงในแอปพลิเคชั่น “CM-CHANA” กรณีไม่สามารถกรอกข้อมูลลงในแอปพลิเคชั่น “CM-CHANA” ได้ให้ลงทะเบียนในแบบ ชม. 1 / ชม. 2 แล้วแต่กรณี และให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด ต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่โดยทันที และปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้รับแจ้งจากระบบ “CM-CHANA” หากไม่ได้รับข้อความให้ติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ 08-4805-2121 และ 08-4805-3131

ทั้งนี้บุคคลดังกล่าวจะต้องถูกคุมไว้สังเกต (Control for observation) เป็นระยะเวลา 14 วัน นอกจากนี้ให้บุคคลดังกล่าวบันทึกรายละเอียดประจำวันเพื่อประเมินตนเอง ตามแบบ ชม.3 กรณีที่มีความจำเป็นในการเดินทางออกไปจากที่พักอาศัยให้แสดงเหตุความจำเป็นพร้อมหลักฐานต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เพื่อพิจารณาอนุญาตให้เดินทางออกจากที่พักอาศัย

ในส่วนของผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่นนอกเหนือจากจังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด ให้ปฏิบัติดังนี้ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้รับแจ้งจากระบบ “CM-CHANA” หากไม่ได้รับข้อความให้ติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ 08-4805-2121 และ 08-4805-3131 และต้องสังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิด (Self-monitoring) หากมีอาการผิดปกติให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทันที 

นอกจากนี้ให้ผู้ประกอบการโรงแรม หรือสถานที่พักอื่นใด ที่เปิดให้บริการแก่ผู้เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่เป็นการชั่วคราว ให้เก็บข้อมูลของผู้เดินทาง และตรวจสอบการลลงทะเบียนในแอปพลิเคชั่น “CM-CHANA” หรือแบบ ชม. 1 / ชม. 2 แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งรวบรวมรายชื่อแจ้งให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือผู้ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมอบหมาย

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 50/2564

เรื่อง มาตรการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่ออยู่นอกเคหสถานหรือเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ โดยต้องสวมให้ถูกวิธีตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อและป้องกันมิให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะเพื่อจำกัดวงในการระบาดของโรค ทั้งนี้หากพบผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามที่กล่าวมา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ว่ากล่าวตักเตือนและปฏิบัติให้ถูกต้อง หากผู้นั้นไม่ปฏิบัติตาม ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

นอกจากนี้ ได้มีประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับที่ 5) เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ชะลอหรืองดการเดินทางออกนอกจังหวัด หรือภูมิลำเนาของตนเองโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดการเดินทางที่เสี่ยงต่อการติดโรค

ในส่วนของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง ให้หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการภาคเอกชน พิจารณาดำเนินมาตรการขั้นสูงสุด เพื่อมุ่งลดจำนวนการเดินทางของเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่อยู่ในความรับผิดชอบ ในการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่และบุคลากรในความรับผิดชอบจะติดเชื้อเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน ซึ่งอาจสั่งการให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง หรือ WORK FROM HOME การลดจำนวนบุคคลที่ประจำอยู่ในสถานที่ตั้ง การสลับวันเวลาทำงาน หรือวิธีการอื่นใดตามความเหมาะสม โดยพิจารณาให้เพียงพอต่อภารกิจในการให้บริการประชาชน 

ทั้งนี้ ตามคำสั่งคณะกรรมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่และประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง