Wellness

พบสถิติชายไทยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์พุ่ง 2 เท่า

สาธารณสุข เร่งยุติ 5 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เดินหน้าพัฒนาระบบบริการควบคุมดูแลรักษา ให้มีประสิทธิภาพ หลังสถิติยังพุ่งสูง

หลังจากพบว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ยังพุ่งสูง ทั้งเพศหญิง-ชาย ป่วยเพิ่มขึ้นทั้งสองกลุ่ม โดยเฉพาะในเพศชายที่เพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่า จาก 25.3 เพิ่มเป็น 44.1 ต่อประชากรแสนคน

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการยุติปัญหาเอดส์ จึงมีการประชุมเมื่อเร็วๆนี้ และมีมติเห็นชอบ 2 ประเด็นสำคัญเพื่อยุติโรค ได้แก่ เห็นชอบกรอบการพัฒนาระบบบริการควบคุมป้องกัน และดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงระบบการบริหารจัดการยาต้านไวรัส และระบบข้อมูลในทุกสิทธิ์ ให้มีประสิทธิภาพ เน้นดำเนินการแบบบูรณาการทุกภาคส่วน

แก้เอด 2 กรมควบคุมโรค
นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ในฐานะประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการยุติปัญหาเอดส์ ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบใน 2 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ 1.เห็นชอบกรอบการพัฒนาระบบบริการควบคุมป้องกัน และดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ 2. เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงระบบการบริหารจัดการยาต้านไวรัส และระบบข้อมูลในทุกสิทธิ์ ให้มีประสิทธิภาพ  เน้นดำเนินการแบบบูรณาการทุกภาคส่วน

ประเด็นแรกมีแนวทางพัฒนา 6 ด้าน ดังนี้

  1. พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ระบบข้อมูล และระบบติดตาม
  2. พัฒนาคุณภาพบริการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  3. พัฒนาคลินิกกามโรคในสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ให้เป็นศูนย์เรียนรู้บริการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  4. จัดทำแผนงานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  5. จัดทำแผนงานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนำองค์ความรู้มาพัฒนาต่อยอด
  6. ทบทวนแผน และยุทธศาสตร์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปี 2560–2564  และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

แก้เอด 3

การขับเคลื่อนงานดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากข้อมูลการเฝ้าระวังโรค พบอัตราป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 5 โรคหลัก ได้แก่ ซิฟิลิส หนองใน หนองในเทียม แผลริมอ่อน และกามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง (ฝีมะม่วง) เพิ่มขึ้นจากอัตราป่วย 18.9 ต่อประชากรแสนคนในปี 2556 เพิ่มเป็น 28.8 ต่อประชากรแสนคนในปี 2560

อีกทั้งพบว่าทั้งเพศหญิงและเพศชายมีอัตราป่วยเพิ่มขึ้นทั้งสองกลุ่ม โดยเฉพาะในเพศชายที่เพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่า จาก 25.3 เพิ่มเป็น 44.1 ต่อประชากรแสนคน

สำหรับประเด็นที่สอง ที่คณะอนุกรรมการเห็นชอบ เป็นข้อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการยาต้านไวรัสทั้งระบบการจัดซื้อ การสำรองยา การเบิกจ่าย และการกระจายยา ของทุกสิทธิ์ให้มีประสิทธิภาพ   และให้ทุกกองทุนใช้โปรแกรมกลาง คือ NAP ในการบันทึกการให้ยา

colourful condoms 849409 640

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ทราบถึงความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ถุงยางอนามัย การประเมินความต้องการใช้ถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น การป้องกันการติดเชื้อซิฟิลิสจากแม่สู่ลูก  รวมถึงความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนการตรวจคัดกรองเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง โดยประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

Avatar photo