Wellness

เช็คลิสต์! สิ่งอำนวยความสะดวก ‘ผู้สูงอายุ’ เมื่อต้องขึ้น ‘รถไฟฟ้า BTS’

ต้อนรับ 1 ต.ค. วันผู้สูงอายุสากล เช็คลิสต์! สิ่งอำนวยความสะดวก-สิทธิ์ลดหย่อนค่าโดยสารสำหรับ “ผู้สูงอายุ” เมื่อต้องขึ้น “รถไฟฟ้า BTS” เดินทางด้วยตัวเอง

วันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็น “วันผู้สูงอายุสากล” เพื่อให้ทุกคนเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ เห็นคุณงามความดีของผู้สูงอายุ ที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามและทำคุณประโยชน์

โดยปัจจุบันประเทศไทยและสังคมโลกกำลังก้าวเข้าสู่สังคมคนแก่ จำนวนผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ขณะเดียวกันผู้สูงอายุจำนวนมากทก็มีสุขภาพแข็งแรง สามารถทำกิจกรรมการต่างๆ และเดินทางได้ด้วยตนเอง รวมถึงการขึ้นรถไฟฟ้า

รถไฟฟ้า ผู้สูงอายุ คนแก่

ในระบบรถไฟฟ้าต่างๆ เช่น รถไฟฟ้า BTS ก็ได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกและมอบสิทธิ์ลดหย่อนค่าโดยสาร เพื่อทำให้การเดินทางของผู้สูงอายุซึ่งต้องการการดูแลเป็นพิเศษ มีความสะดวก ปลอดภัย และประหยัดค่าเดินทางมากยิ่งขึ้น ไปเช็คลิสต์ได้ดังนี้

  • บัตรสมาชิกแรบบิทสำหรับผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ สามารถซื้อบัตรโดยสาร Rabbit แบบ Senior ได้ เมื่อใช้เดินทางบน รถไฟฟ้า BTS จะได้รับส่วนลดค่าโดยสาร 50% ทุกสถานีและจ่ายค่าโดยสารเส้นทางส่วนต่อขยายเพียง 7 บาท

เงื่อนไข คือ เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย อายุ 60 ปีขึ้นไป โดยยึด วัน เดือน ปีเกิดในบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งนี้ ผู้ที่ใช้บัตรโดยสารประเภทดังกล่าวจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนต่อพนักงานเมื่อมีการร้องขอ

  • ที่นั่งพิเศษภายในขบวน

รถไฟฟ้า BTS จัดที่นั่งสำรองภายในขบวน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ได้แก่ เด็ก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ พระภิกษุ รวมถึงผู้บาดเจ็บที่ยืนไม่สะดวก

ที่นั่งพิเศษ รถไฟฟ้า BTS ผู้สูงอายุ

  • ประตูพิเศษในการเข้า-ออกระบบรถไฟฟ้า

ผู้สูงอายุที่กังวลว่า จะเดินผ่านประตูกั้นเพื่อเข้าระบบรถไฟฟ้าไม่ทัน หรือกลัวกระตู้กั้นหนีบ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อขอเดินเข้า – ออกประตูพิเศษได้

สำหรับประตูพิเศษนี้ ผู้ที่สามารถผ่านได้คือ ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์ เด็กเล็ก เด็กที่มีส่วนสูงไม่เกิน 90 เซนติเมตร ผู้สูงอายุ ผู้โดยสารที่มีสัมภาระขนาดใหญ่ แต่ต้องทำการแตะตั๋วโดยสารเข้าและออกจากระบบด้วย

  • ลิฟต์

รถไฟฟ้า BTS มีลิฟต์ให้บริการทั้งชั้นจำหน่ายตั๋ว และชั้นพื้นถนน เพื่ออำนวยความสะดวกในการขึ้น-ลงสถานีรถไฟฟ้า ขณะเดียวก็สามารถใช้บันไดเลื่อนได้ด้วยความระมัดระวัง

  • ห้องพยาบาล

หากระหว่างการเดินทางในระบบรถไฟฟ้ามีอาการหน้ามืด เป็นลม รู้สึกไม่สบาย รถไฟฟ้า BTS มีห้องพยาบาลไว้คอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารทุกสถานี โดยสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำสถานีได้ทันที หากต้องการความช่วยเหลือ

รถไฟฟ้า BTS ผู้สูงอายุ คนแก่

สหประชาชาติ (UN) กำหนดให้วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันผู้สูงอายุสากล” (International Day of Older Persons) โดยกำหนดขึ้นเป็นครั้งแรกใน วันที่ 1ตุลาคม 2534

เมื่อปี 2525 UN เคยจัดประชุมสมัชชาโลกเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย และได้ให้ความหมายของคำว่า “ผู้สูงอายุ” ว่า เป็นบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ทั้งชายและหญิง

ผู้สูงอายุ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม

  • ผู้สูงอายุตอนต้น คือ บุคคลที่มีอายุ 60-69 ปี ทั้งชาย และหญิง
  • ผู้สูงอายุตอนปลาย คือ บุคคลที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป ทั้งชายและหญิง

สำหรับปี 2563 UN ได้กำหนดแนวคิดสำหรับวันผู้สูงอายุสากลไว้ คือ “Pandemics : Do They Change How We Address Age and Aging” หรือ “โรคระบาดใหญ่: เปลี่ยนแปลงการจัดการ ด้านผู้สูงอายุหรือไม่”

แนวคิดดังกล่าว สะท้อนให้ผู้สูงอายุและคนทุกวัย ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลตนเองด้านสุขภาพ และการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ความรับผิดชอบต่อสังคม ในการดูแลสุขภาพของตนเองและผู้ที่อาศัยอยู่ร่วมกันในครอบครัว ชุมชน ทำความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อผู้สูงอายุ และผลกระทบต่อนโยบายด้านการบริการสุขภาพ การวางแผน และทัศนคติต่อการดูแลสุขภาพของตนเองด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม