Travel

ศุกร์ (สุข) ละวัด ‘วัดโพธิ์เก้าต้น’ ย้อนร้อยที่มั่น ‘วีรชนสิงห์บุรี’ ต้านทัพพม่า

วัดโพธิ์เก้าต้น เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี มีขื่อเรียกอีกขื่อหนึ่งว่า วัดไม้แดง เนื่องจากภายในบริเวณวัด มีต้นไม้แดงขึ้นเป็นจำนวนมาก

วัดแห่งนี้ เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากแต่เดิมเคยเป็นสถานที่ ที่วีรชนชาวบ้านบางระจันเคยใช้เป็นที่มั่น ในการต่อต้านพม่า ที่ยกกองทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาในปี 2308

วัดโพธิ์เก้าต้น

ภายในวัด มี วิหารพระอาจารย์ธรรมโชติรังสี ประดิษฐานรูปปฏิมากรรมพระอาจารย์ธรรมโชติ ผู้ช่วยปลุกเสกเครื่องรางของขลังให้ความคุ้มครอง ทำให้ชาวบ้านต่อสู้กับข้าศึกได้อย่างเข้มแข็ง แต่ในที่สุดเมื่อถูกข้าศึกที่กำลังมากกว่าหลายเท่าเข้าตีจนแตก ก็ต้องถอยอพยพหนีกันไป

วัดวาอารามถูกปล่อยทิ้งให้เป็นวัดร้าง และถูกทำลายไปมาก จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ประมาณปี 2484 ประชาชนอพยพมาตั้งถิ่นฐานมากขึ้น และริเริ่มทำการบูรณะวัดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง

วัดโพธิ์เก้าต้น

บริเวณกุฏิพระอาจารย์ธรรมโชติ เป็นสถานที่ ที่ประชาชนเข้ามากราบไหว้บูชา มี สระน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่เชื่อกันว่า พระอาจารย์ธรรมโชติได้ทำน้ำมนต์ใส่สระขนาดใหญ่ เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของชาวบ้านบางระจัน ในช่วงเกิดสงคราม ทำให้ผู้คนมักเดินทางมาขอพร หรือบนขอสิ่งที่ต้องการ เมื่อได้ตามที่ได้ขอพรไว้ ก็จะแก้บนด้วยการหาบน้ำตามจำนวนหาบที่บนไว้

วัดโพธิ์เก้าต้น

ฝั่งตรงข้ามวัดโพธิ์เก้าต้น ยังเป็นที่ตั้ง อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน ให้คนรุ่นหลังเข้าไปกราบไหว้ระลึกถึง และยังได้พัฒนา พื้นที่สร้างพิพิธภัณฑ์แสดงประวัติศาสต์ ความกล้าหาญ การรบทั้ง 8 ครั้ง ของวีรชนสิงห์บุรีในอดีต

วัดโพธิ์เก้าต้น

กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนให้ วัดโพธิ์เก้าต้น เป็นโบราณสถานในปี 2498 ต่อมา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศยกสถานะให้เป็นวัดที่มีพระสงฆ์นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน  2511 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ 22 ตุลาคม 2513 ผูกพัทธสีมาวันที่ 24 มีนาคม 2524

วัดโพธิ์เก้าต้น

ปัจจุบันทางราชการได้สร้างค่ายจำลองขึ้น บริเวณด้านหน้าของวัดโพธิ์เก้าต้น เพื่อเป็นอนุสรณ์ และในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ของทุกปี วัดโพธิ์เก้าต้นจะจัดพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณพระอาจารย์ธรรมโชติ และชาวบ้านบางระจัน เป็นพิธีกรรมที่จัดสืบทอดกันมาช้านาน จะมีการถวายพวงมาลัย ถวายเครื่องเซ่นไหว้ อาหารคาวหวาน และผลไม้ โดยในปีนี้ งาน “สดุดีวีรชนค่ายบางระจัน” จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์

วัดโพธิ์เก้าต้น

This slideshow requires JavaScript.

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo