ดูหนังออนไลน์
Entertainment

ใครสนใจผลิตหนังเชิญได้ วธ.ระดมมืออาชีพ เปิดหลักสูตร ‘ออนไลน์-ออฟไลน์’ฟรี

กระทรวงวัฒนธรรม ระดมคนวงการภาพยนต์ เปิดหลักสูตรออนไลน์ – ออฟไลน์ ปั้นคนผลิตหนังฟรี สร้างงาน สร้างอาชีพให้คนในวงการภาพยนตร์หลังโควิด-19  หวังต่อยอด พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทย

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากการที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มียุทธศาสตร์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของประเทศไทย ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการภาพยนตร์                    และวีดิทัศน์แห่งชาติ ในการส่งเสริมและผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทยให้เป็นอุตสาหกรรมหลัก ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

หนึ่งในยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน คือ การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทยให้เป็นมืออาชีพ อาทิ พัฒนาบุคลากรสาขาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ สร้างความร่วมมือทางวิชาการและการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ฯ

ผลิตภาพยนต์

ดังนั้น วธ. จึงได้จัดโครงการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Content Thailand Academy) : การต่อยอดนักสร้างสรรค์ (Content Creator Masterclass) เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ทั้งในระบบการประชุมออนไลน์ และในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 6 หลักสูตร

ประกอบด้วย 1. พัฒนาศิลปะในการเล่าเรื่องและต่อยอดภาพยนตร์ 2. ศิลปะและหัวใจของการแสดง 3. การเล่าเรื่องผ่านภาพเคลื่อนไหวอย่างมีชั้นเชิง 4. กระบวนการการตัดต่อและสร้างกราฟิกชั้นสูง 5. เสน่ห์เสียงและดนตรีในภาพยนตร์ และ 6. ศิลปะการออกแบบหนังให้เป็นหนัง

ในแต่ละหลักสูตรจะมีการรับสมัครจำนวน 20 – 30 คน โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของประเทศไทยเป็นผู้ให้ความรู้

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สร้างผลกระทบต่อประชาชนทั่วโลก อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบขาดรายได้และขาดโอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง

ดังนั้นหลักสูตรนี้ จึงเป็นการร่วมฟื้นฟูอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของประเทศไทย และเปิดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากรในอุตสาหกรรมให้เป็นมืออาชีพ มีความรู้เท่าทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะจากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญแก่บุคลากรรุ่นใหม่ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อต่อยอดการพัฒนาและรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมในอนาคต มีการให้ความรู้แก่บุคลากรผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา เพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงองค์ความรู้ และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ วธ. จะเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรแรก ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 16 เมษายน 2564 จำนวน 20 คน  สำหรับผู้ที่สนใจจะมีการเปิดรับสมัครเข้าร่วมรับฟังในหัวข้อออนไลน์ เพิ่มเติมภายหลัง จำนวน 10 คน และพิเศษสำหรับอาจารย์ในสถาบันการศึกษา สามารถติดต่อเข้ามาเพื่อเข้าร่วมรับฟังได้เช่นกัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมวันที่ 17 เมษายน 2564

อ่านข่าวเพิ่มเติม:

ทศพร โชคชัยผล