Lifestyle

ศุกร์ (สุข) ละวัด พาขอพร ‘หลวงพ่อทันใจ’ วัดไทยสามัคคี

ศุกร์ (สุข) ละวัด สัปดาห์นี้ พาขอพร “หลวงพ่อทันใจ”เที่ยวชม วัดไทยสามัคคี เดิม มีชื่อว่าวัดเหนือ หรือวัดใหม่ ตั้งอยู่บ้านแม่กื้ดหลวงหมู่ที่ 1 ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

วัดแห่งนี้สร้างเมื่อปี พ.ศ.2482 เป็นวัดที่เก่าแก่ เป็นวัดที่มีความงดงามในด้านประติมากรรม และสถาปัตยกรรมตามแบบล้านนา ตลอดจนถึงวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ธรรมชาติป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ วิถีชีวิตชาวบ้านชนบทและความความมีไมตรีจิตที่ดีของชาวบ้านที่นี่ทำให้ทุกวันนี้ วัดไทยสามัคคีเป็นที่รู้จักของพุทธศาสนิกชนทั่วไปตลอดจนถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาทำบุญและท่องเที่ยวที่วัดไทยสามัคคีกันอย่างไม่ขาดสายวัดสวย

หลวงพ่อทันใจ

สิ่งสำคัญของวัดนี้ ได้แก่ หลวงพ่อทันใจ หรือ พระเจ้าทันใจ เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ที่เรียก พระเจ้าทันใจ นั้นเพราะพิธีการสร้างไม่เหมือนพระพุทธรูปทั่วไป กล่าวคือ การทำพิธีปั้นองค์พระ มีกำหนดการที่สลับซับซ้อนมากมาย ตามพิธีการแบบล้านนาไทยที่พระอริยะสงฆ์ได้ผูกไว้ เช่น กำหนดเวลาในการปั้นต้องแล้วเสร็จภายในวันเดียวก่อนพระอาทิตย์ตกดิน ตลอดพิธีปั้นต้องทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตลอดจนเสร็จ เสร็จแล้วต้องทำพิธีเบิกเนตรตลอดทั้งคืนตามพิธีล้านนา วัสดุอุปกรณ์ในการจัดสร้าง ต้องสะอาดบริสุทธิ์ พร้อม มวลสารต่าง ๆ อันเป็นมงคล

หลวงพ่อทันใจ

ที่แปลกคือพระเจ้าทันใจมีหัวใจ และอวัยวะภายใน ที่ทำด้วยเงินแท้อยู่ข้างใน พร้อมทั้งกระดูกที่ทำจากไม้มงคลของล้านนา และมีอุปเท่มากมายในการสร้าง ไม่สามารถจะนำมากล่าวในที่นี่ได้ทั้งหมด
ดังนั้น พระเจ้าทันใจ หรือ หลวงพ่อทันใจ จึงเป็นที่เคารพกราบไหว้ สำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป เมื่อมีโอกาสแล้วมักจะมากราบขอพรให้มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตตามครรลองอัน เป็นสัมมาทิฎฐิกันเสมอ เชื่อว่า จะสำเร็จโดย “ทันใจ”

หลวงพ่อทันใจ

ศุกร์ (สุข) ละวัด พาชม พระเจ้าทันใจ รัตนมุงเมือง ของวัดไทยสามัคคีนั้น ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ในอุโบสถของวัดไทยสามัคคี เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป ซึ่งเดินทางมากราบเพื่อเป็นพุทธานุสติระลึกถึงคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวคือ พระปัญญาคุณ พระบริสุทธิ์คุณ และพระมหากรุณาธิคุณ

หลวงพ่อทันใจ

อุโบสถหลังปัจจุบันเป็นวิหารมาก่อนมี สถาปัตยกรรมการสร้างแบบล้านนาผสมผสานศิลปะไทยใหญ่อย่างงดงามวิจิตรบรรจง สร้างโดยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวบ้านช่วยกันเผาอิฐ และ เผาปูน ซึ่งหายากมากในสมัยนั้น อีกทั้งหลังคาก็มุงด้วยไม้ กาลต่อมาก็ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา จึงได้ทำการบูรณะขึ้นโดยใช้โครงเดิมแต่ทำการเท และหล่อเสา และคานด้วยเหล็กใหม่
พระพุทธปฏิมา ปฐมบรมศาสดาโลก (ปางประสูติ)

พระปางประสูติ หรือ พระพุทธรูปปางประสูติ เป็นปางพระพุทธรูปที่เกิดขึ้นจากเมื่อครั้งที่พระบรมโพธิสัตว์สุติจากดุสิต เทวโลก ประสูติในอิริยาบถยืนหันพระพักตร์ไปทางเหนือ เสด็จย่างพระบาทไป 7 ก้าว มีดอกบัวผุดขึ้นมารองรับ 7 ดอก

หลวงพ่อทันใจ

สำหรับพระพุทธรูปปางประสูติวัดไทยสามัคคีนั้น สร้างด้วยก่ออิฐถือปูน ความสูง 9 เมตร โดยได้แบบมาจากลุมพินีวัน ประเทศเนปาล หรือ อินเดีย
นอกจากนี้ยังมี สร้างถาวรวัตถุขึ้นภายในวัดหลายอย่างมีความงดงามในด้านประติมากรรมและสถาปัตยกรรมตามแบบล้านนา พร้อมทั้งมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายองค์เพื่อประชาชนจะได้เข้ามากราบไหว้ขอพร ได้แก่ พระโพธิสัตว์กวนอิม ไม้แกะสลัก เป็นเจ้าแม่กวนอิมปางยืนอยู่ในศาลสีแดงตามความเชื่อแบบมหายาน พระพิฆเนศ ไม้แกะสลักองค์ใหญ่ เป็นพระพิฆเณศปางนอนแกะสลักด้วยไม้ทั้งองค์ เจดีย์พุทธคยาจำลอง เป็นเจดีย์สีทองขนาดใหญ่อยู่ด้านในของวัดสูงเด่นตระหง่านมองเห็นแต่ไกล ล้อมด้วยกำแพงเสาสูงมีเทพพนมอยู่เหนือเสาทุกต้น ใช้โทนสีม่วงอ่อน
ใครผ่านเข้าไปไหว้ขอพรกันได้นะครับ

LINE ALBUM วัดไทยสามัคคี 220610 17

This slideshow requires JavaScript.

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo