Lifestyle

หนึ่งเดียว!! 5 หน่วยสร้างเอกภาพ ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน


ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนที่ลักลั่นของหน่วยงานต่างๆ ทำให้การทำงานลดอุบัติเหตุยังไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร เมื่อเร็วๆ นี้ 5 หน่วยงาน หันมาลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) บูรณาการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ใช้เป็นฐานข้อมูลกลางในการอ้างอิงอย่างเป็นทางการของประเทศ

79385 1
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มาเป็นประธานในพิธีลงนามเอ็มโอยูบูรณาการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีนพ.ประพนธ์  ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขลงนามกับผู้แทน 4 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงคมนาคม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด พร้อมกับทำการเปิด“ศูนย์ความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562”

นพ.ประพนธ์ กล่าวว่า การเอ็มโอยูครั้งนี้ เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ  เห็นชอบเรื่องการใช้ข้อมูลจากการบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน (กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และบริษัทกลางฯ) เป็นฐานข้อมูลกลางใช้อ้างอิงอย่างเป็นทางการของประเทศ และการปรับฐานตั้งต้น (Based line) จำนวนผู้เสียชีวิตในปี 2554  ซึ่งเป็นปีแรกของทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน เป็นฐานตั้งต้นสำหรับการวัดผลเมื่อสิ้นปี 2563

79373
นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล

โดยใช้ข้อมูลจากการบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน รวมทั้งข้อมูลด้านถนน และยานพาหนะ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนที่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นเอกภาพ ใกล้เคียงความจริง นำไปใช้ในการวางแผน กำหนดนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นฐานข้อมูลของทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน และใช้ในการติดตามประเมินผล กำกับการดำเนินงาน รวมทั้งนำข้อจำกัดของแต่ละฐานข้อมูลไปพัฒนาระบบต่อไป

ทั้งนี้ที่ผ่านมาข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของ แต่ละหน่วยงานมีความแตกต่างกัน จึงต้องนำข้อมูลมาบูรณาการกัน ทั้งจากมรณบัตร ข้อมูลของตำรวจ และของบริษัทประกันภัย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ใกล้เคียงความจริงที่สุด

79380

ด้านนพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า หน่วยงานตามบันทึกข้อตกลงนี้ 5 หน่วยงานจะร่วมกันวางแผน กำหนดขั้นตอน และจัดทำรายละเอียดของการดำเนินงาน การแลกเปลี่ยน เชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกัน ครอบคลุมหน่วยงานภายใต้สังกัดทั้งส่วนกลางและภูมิภาค

กรมควบคุมโรคทำหน้าที่บริหารจัดการข้อมูล ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการข้อมูล และการติดตามประเมินผล ภายใต้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน และจะดำเนินการเฉพาะกับข้อมูลในระบบงานแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานที่เข้าร่วมดำเนินงานเท่านั้น

โดยไม่มีการเข้าถึง หรือมีผลกระทบกับฐานข้อมูลเดิมของแต่ละหน่วยงาน  และเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

รวมทั้งเป็นไปตามระเบียบหรือกฎหมาย ว่าด้วยอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 และสามารถขยายความร่วมมือในการดำเนินงานไปยังหน่วยงานอื่น ๆ ตามความพร้อมของแต่ละหน่วยงาน โดยต้องได้รับความยินยอมจากหน่วยงานตามบันทึกข้อตกลงนี้