Lifestyle

30 มหาวิทยาลัยจับมือลดใช้ถุงพลาสติกได้ 41 ล้านชิ้นปี 61  

รูปธรรมศาสตร์ 2

เครือข่าย 30 มหาวิทยาลัยยั่งยืน เดินหน้าพันธกิจเป็นต้นแบบให้สังคมไทยสู่เป้าหมาย SDGs ของสหประชาชาติ เน้นลดขยะพลาสติก สร้างพลังงานหมุนเวียนและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.)เป็นเจ้าภาพจัด ประชุม “เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย”  ประจำปี 2561  (Sustainable University Network of Thailand Conference 2018) หัวข้อ “ปฏิบัติการความยั่งยืน 2561 : Action for the Goals” ณ อาคารเรียน และปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต วันที่ 25-26 ตุลาคม 2561 โดยมีตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมกว่า 300 คน

ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต มธ. ในฐานะประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 บอกว่า ปัจจุบันทุกภาคีให้ความสำคัญต่อ“เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Sustainable Development Goals) ของสหประชาชาติ(ยูเอ็น) โดยเฉพาะปัญหาสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงรุนแรงตลอดปี

ที่ผ่านมาปรากฎการณ์คลื่นสึนามิถี่ขึ้น น้ำท่วมในหลายประเทศ ดินถล่มแผ่นดินไหว ไฟป่า เป็นต้น ซึ่งสหประชาชาตินิยามว่า Climate Catastrophe”  หรือ “หายนะทางภูมิอากาศ” และเตือนว่าอีกไม่ถึง 12 ปี โลกจะร้อนขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียส ซึ่งอาจถึงจุดที่ไม่มีทางเยียวยาแก้ไขได้

ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ประจำปี 25612
ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล

“เป้าหมายของของการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทยในปีนี้ จึงต้องการให้เกิดปฏิบัติการอย่างจริงจัง และเร่งด่วน เพราะสภาวะโลกร้อน และปัญหาความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่สามารถรอได้อีกแล้ว ถึงเวลาที่สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง จะเป็นต้นแบบสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมไทยและโลก”

เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sustainable University Network of Thailand) เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2559 เป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ยกระดับบทบาทภารกิจการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของนโยบายความยั่งยืน และเชื่อมโยงในระดับนานาชาติ ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 30 มหาวิทยาลัย และอยู่ภายใต้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

ภารกิจในปี 2561 มุ่งเน้นเป้าหมาย SDGs ของสหประชาชาติ ข้อที่ 12 เรื่องการบริโภคอย่างรับผิดชอบ (Responsible Consumption) โดยเครือข่ายฯ ได้ใช้มาตรการลดปริมาณการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง (Single Use Plastic) ในร้านสะดวกซื้อ โรงอาหารและร้านค้าต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ซึ่งร่วมมือกับผู้ประกอบการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ขยะพลาสติกที่เป็นเป้าหมายในการลด และเลิก อาทิ ถุงพลาสติกหูหิ้ว แก้วเครื่องดื่มพลาสติก ช้อนส้อม และหลอดพลาสติก ซึ่งผลในการดำเนินการในปี 2561 จนถึงเดือนตุลาคม คือ ทั้ง 30 มหาวิทยาลัยสามารถลดถุงพลาสติกในร้านสะดวกซื้อได้ถึง 41,000,000 ชิ้น                

สำหรับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ปริญญา กล่าวว่า ยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เหลือเฉพาะแต่ของร้อน ทั้งยังลดการใช้ช้อนพลาสติกด้วย ซึ่งตั้งแต่เริ่มดำเนินการในเดือนพฤษภาคม จนถึงปัจจุบันลดได้กว่า 50,000 คัน ส้อมพลาสติกได้กว่า 30,000 ชิ้น คิดเป็นสัดส่วนช้อนส้อมที่ลดลง 37% และลดการใช้หลอดพลาสติกได้กว่า 250,000 หลอด หรือ ลดลง 34%

ช้อนชาม

นอกจากนี้ด้วยมาตรการเปลี่ยนแก้วพลาสติกแบบครั้งเดียวทั่วไป เป็นแก้วล้างได้กรณีดื่มในโรงอาหาร และมาตรการลดราคา หากนำแก้วมาเอง ทำให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถลดการใช้แก้วพลาสติกได้ถึงเดือนละ 120,000 ใบ ซึ่งการลดช้อนส้อมพลาสติก หลอดพลาสติก และแก้วพลาสติก ยังได้ทำในอีกหลายมหาวิทยาลัย และจะครบทั้ง 30 มหาวิทยาลัยในอนาคต

“ความสำเร็จของการดำเนินการ เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นของทุกมหาวิทยาลัย และความร่วมมือกับร้านสะดวกซื้อ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร รวมทั้งมียุทธศาสตร์การสื่อสาร และแอปพลิเคชันที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายการจัดกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ทุกคนมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความยั่งยืน”

ทั้งนี้ในการประชุม “ปฏิบัติการความยั่งยืน 2561” ยังมีการปาฐกถาโดย H.E. Mr.Staffan Herrström เอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย รวมถึงมีการจัดเวทีเสวนา และอภิปรายโดยมีวิทยากรชั้นนำภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมถึงผู้บริหารโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) กิจกรรมสถานีสนทนา (Conversation) การนำเสนอปฏิบัติการความยั่งยืนที่ดีที่สุด (Best Practice) ของมหาวิทยาลัยต่างๆ

รวมถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ใน 6 หัวข้อหลักได้แก่ พลังงานหมุนเวียนและอนุรักษ์พลังงาน, การสัญจรอย่างยั่งยืน, การจัดการขยะครบวงจร, การวางแผนและบริหารจัดการอาคารสถานที่, การเรียนการสอนด้านความยั่งยืน การประกวดโครงงานนิสิตนักศึกษาเรื่องการลดใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งและ E-Poster เป็นต้น

นอกจากนั้นยังมีการเชิญทุกภาคส่วนร่วมดูงานการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต อาทิ โครงการโซลาร์รูฟท็อป 10 เมกะวัตต์, โซลาร์บัส, โซลาร์ไรด์, โซลาร์คาเฟ่ โครงการมหาวิทยาลัยสุขภาพดี และชีวิตท้าทาย การจัดการต้นไม้ใหญ่ด้วยการอบรมรุกขกรแปลงผักออร์แกนิค และการผลิตถ่านไบโอชาร์โคล (Bio-charcoal) เป็นต้น