ดูหนังออนไลน์
Lifestyle

สูบบุหรี่ ปัญหาสุขภาพ คนทำงาน สธ. หนุนตั้ง ‘ศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน’


สูบบุหรี่ ปัญหาสุขภาพ คนทำงาน สธ. หนุน รัฐ-เอกชน จัดตั้ง ศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า จากการดำเนินงานศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน ในปี 2562 ที่ผ่านมา ทำให้พบรายงานปัญหาสุขภาพที่สำคัญ ของคนวัยทำงานส่วนใหญ่คือ สูบบุหรี่ 42.88%, สมรรถภาพการได้ยิน 14.28%, น้ำตาลในเลือด 14.28%, โรคติดต่อ 14.28% และ ความดันโลหิต 14.28%

 

11 5

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้มอบหมายให้ กรมควบคุมโรค ดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพในกลุ่มวัยทำงาน ทั้งในและนอกระบบ จำนวนกว่า 37.5 ล้านคน ซึ่งเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนสังคม และระบบเศรษฐกิจประเทศ และใช้ชีวิตในสถานที่ทำงานกว่า 1 ใน 3 ของชีวิตประจำวัน

ด้าน นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ได้เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ จากการประกอบอาชีพกลุ่มวัยแรงงาน

ขณะเดียวกัน ได้มอบหมายให้ มีการจัดตั้งศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน (Wellness Center) และโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข เพื่อดูแลสุขภาพคนวัยทำงาน และลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพจากการประกอบอาชีพ

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต
นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต

การดำเนินงานดังกล่าว ได้นำนโยบาย 5 ด้าน ได้แก่ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม, โครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข, คลินิกโรคจากการทำงาน, ศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน และความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นตัวขับเคลื่อนการดำเนินงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2562

ปัจจุบัน มีองค์กรต้นแบบ ในการจัดตั้งศูนย์สุขภาพวัยทำงาน 8 แห่ง และองค์กรภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมโครงการ สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 198 แห่ง และเชิญชวนสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการดำเนินงาน จะเชื่อมโยงงานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรคระหว่างสถานประกอบการ และหน่วยบริการสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนกลุ่มวัยทำงาน ในสถานประกอบการ มีสุขภาพที่แข็งแรงในทุกมิติ สามารถดูแลสุขภาพและบริหารจัดการได้ด้วยองค์กร

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต2

พร้อมกันนี้ มีหน่วยบริการสาธารณสุข เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำด้านสุขภาพ ให้มีพฤติกรรมสุขภาพระหว่างการทำงานที่เหมาะสม มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี ลดการเจ็บป่วยจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ในวันนี้ ยังมีการมอบโล่รางวัลต้นแบบแก่ ศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน จำนวน 8 แห่ง และรางวัลแก่สถานประกอบการที่ผ่านการประเมินคุณภาพจำนวนนี้ ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 81 แห่ง แบ่งเป็น สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ระดับโล่เงิน จำนวน 32 แห่ง ระดับโล่ทอง จำนวน 27 แห่ง ระดับโล่ทอง 3 ปีต่อเนื่อง จำนวน 14 แห่ง

อ่านข่าวเพิ่มเติม