Waste Management

‘ผักสวนครัว รอบรั้วมัสยิด’ พลิกตำนานความแห้งแล้ง สู่การพัฒนายั่งยืน


เมื่อ 13 ปีก่อน “มัสยิดดารุลฟาลาห์” เคยเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่า ไม่มีการใช้ประโยชน์ใด จนกระทั่งปี 2550 ได้มีการพัฒนาพื้นที่ และสร้างความรู้ ความเข้าใจให้คนในชุมชน เกิดความตระหนัก และเห็นความสำคัญใน “การพัฒนาที่รกร้างว่างเปล่า สู่พื้นที่สีเขียว”

เริ่มต้นด้วยการส่งเสริมให้เยาวชน และคนในชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ จากวิธีง่ายๆ อาทิ การปลูกพืชสมุนไพร ปลูกรักษาพืชท้องถิ่นหายาก และพืชเศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้ ควบคู่ กับการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอื่นๆ จึงทำให้มัสยิดแห่งนี้ กลายเป็นพื้นที่เรียนรู้ให้แก่ชุมชน

พลิกตำนานความแห้งแล้ง 01

S 260775942

ความสำเร็จอีกด้านที่เห็นได้ชัด คือ ด้านการจัดการขยะ ที่เกิดขึ้นภายในมัสยิด ผู้นำมัสยิด และองค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม ร่วมรณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้ ด้านการคัดแยกขยะ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ลดการเกิดขยะ ทั้งในมัสยิด และในครัวเรือนภายในชุมชน

โดยการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในช่วงการประกอบศาสนกิจ และชักชวนให้ชุมชนนำ “ขยะรีไซเคิล” จากบ้านเรือน มาให้กับมัสยิด เพื่อรวบรวมนำไปขายเป็นรายได้แก่มัสยิด ถือได้ว่าเป็นขยะแลกบุญ แม้เป็นรายได้เพียงเล็กน้อย แต่สามารถกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างมัสยิด กับชุมชนได้เป็นอย่างดี

S 269836307

S 260775945

นอกจากนี้ กลุ่มสตรียังเข้ามามีบทบาท ในการดูแลรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบ รวมถึงส่งเสริมการใช้ทรัพยากรน้ำ และไฟฟ้าอย่างคุ้มค่า มีการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจในการบริหารจัดการร่วมกัน ระหว่างชุมชน และผู้ที่มาประกอบกิจภายในมัสยิด จนเห็นผลจากการเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมเชิงประจักษ์

“มัสยิดดารุลฟาลาห์” ถือเป็นต้นแบบความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนแนวความคิดของคนในชุมชน ที่มีความตั้งใจจริง และลงมือทำด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท เปลี่ยนภาพจำในอดีตที่ว่างเปล่า พลิกฟื้นตำนานความแห้งแล้ง พัฒนามาเป็น “มัสยิดต้นแบบแห่งการเรียนรู้ชุมชน” ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสืบไป

S 260775946

S 262316038

คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต”

ด้วยความปรารถนาดีจาก

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

logg e1597398359581

อ่านข่าวเพิ่มเติม