Waste Management

ประชาชนจี้ห้างร้าน จัดหา ‘ถุงทดแทน’ หนุนเลิกใช้ ‘ถุงพลาสติก’


ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความเห็นประชาชน เรื่อง “งดใช้ถุงพลาสติก” ทำการสำรวจความเห็นประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป รวม 1,262 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการที่ห้างสรรพสินค้า/ร้านสะดวกซื้อหลายแห่งงดใช้ถุงพลาสติก

GettyImages 1191263328

ความเห็นต่อการงดใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ของห้างสรรพสินค้า/ร้านสะดวกซื้อหลายแห่ง

 • ร้อยละ 57.69 ระบุว่า เห็นด้วยมาก เพราะ เป็นการช่วยลดขยะในประเทศ ลดโลกร้อน และทำตามนโยบายรัฐบาลที่ได้ประกาศไว้ แต่ไม่ควรนำระบบการค้าเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น การซื้อขายถุงพลาสติก ทางห้างสรรพสินค้า/ร้านสะดวกซื้อ ควรมีบริการถุงแบบอื่นทดแทนให้กับลูกค้า
 • ร้อยละ 23.21 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย เพราะ เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดจำนวนขยะที่ย่อยสลายยาก ลดโลกร้อน แต่ควรค่อยๆลดการใช้ถุงพลาสติกลง เนื่องจากสินค้าบางประเภทยังมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ถุงพลาสติกอยู่
 • ร้อยละ 9.75 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะ รัฐบาลออกมาตรการเร็วเกินไป ยังปรับตัวไม่ได้ เนื่องจากยังมีความเคยชินกับการใช้ถุงพลาสติก ในการใส่สินค้า และค่อนข้างมีความลำบาก ในการถือสินค้าจำนวนมากๆ
 • ร้อยละ 8.72 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย เพราะ เป็นการเพิ่มภาระ ทำให้เกิดความเดือดร้อน เนื่องจากบางครั้งที่ซื้อสินค้าแบบไม่ได้ตั้งใจจะซื้อ เลยไม่ได้เตรียมถุงไป ทำให้ค่อนข้างลำบากในการถือสินค้ากลับ ขณะที่บางส่วนระบุว่า ยังมีสินค้าบางประเภทยังมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ถุงพลาสติกอยู่
 • ร้อยละ 0.63 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

การเตรียมตัวเมื่อต้องไปซื้อของในห้างสรรพสินค้า/ร้านสะดวกซื้อหลายแห่งที่งดใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว

 • ร้อยละ 79.32 ระบุว่า นำถุงผ้า ถุงชนิดอื่น ๆ หรือกระเป๋าไปเองเพื่อใส่ของ
 • ร้อยละ 18.38 ระบุว่า ถือเองด้วยมือเปล่า
 • ร้อยละ 11.25 ระบุว่า ไปซื้อของน้อยลงเพราะลำบากในการขนของกลับบ้าน
 • ร้อยละ 4.83 ระบุว่า ซื้อถุงพลาสติก/ถุงอื่น ๆ ที่ห้างสรรพสินค้า/ร้านสะดวกซื้อ เพื่อใส่ของ
 • ร้อยละ 2.77 ระบุว่า ใช้ถุงผ้า หรือถุงอื่น ๆ ที่ห้างสรรพสินค้า/ร้านสะดวกซื้อ ให้ยืม
 • ร้อยละ 1.82 ระบุว่า ใช้ถุงพลาสติก มือสองที่ห้างสรรพสินค้า/ร้านสะดวกซื้อ แจก
 • ร้อยละ 0.71 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ ไม่ซื้อของที่ห้างสรรพสินค้า/ร้านสะดวกซื้อ แต่เลือกซื้อของจากร้านที่มีถุงให้
 • ร้อยละ 0.16 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ความเห็นต่อการใช้ถุงประเภทอื่นแทนถุงพลาสติก เพื่อเป็นการบริการลูกค้าของห้างสรรพสินค้า/ร้านสะดวกซื้อ ที่งดใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว

 • ร้อยละ 64.58 ระบุว่า เห็นด้วยมาก เพราะ ควรมีถุงกระดาษ หรือถุงผ้ามือสองทดแทนถุงพลาสติกมาบริการให้ลูกค้าเพื่อความสะดวก ในกรณีที่ลูกค้าลืมเตรียมถุงมา
 • ร้อยละ 22.11 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย เพราะ เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในกรณีที่ซื้อสินค้าจำนวนมาก ๆ และทางห้างสรรพสินค้า/ร้านสะดวกซื้อ ไม่ควรนำถุงมาขายแต่ควรหามาทดแทนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • ร้อยละ 4.44 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะ ทางรัฐบาลได้ประกาศไว้ก่อนล่วงหน้าแล้ว ประชาชนควรเตรียมตัวให้พร้อมในการนำถุงผ้ามาใช้แทนถุงพลาสติก
 • ร้อยละ 8.24 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย เพราะ ควรสร้างพฤติกรรมให้กับประชาชนโดยฝึกให้เป็นนิสัย ไม่จำเป็นจะต้องมีถุงประเภทอื่นมาทดแทน ให้เตรียมถุงไปเองจากบ้าน เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม
 • ร้อยละ 0.63 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

H0216