Circular Economy

‘GC’ ตอบโจทย์ ‘ดูแลโลกอย่างยั่งยืน’ ด้วย ‘YOUเทิร์น’


 

ปัจจุบันนับได้ว่าคนจำนวนไม่น้อยมีความตระหนักรู้ในเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมกันแล้ว ซึ่งทางออกของปัญหา ที่ทุกคนต้องให้ความร่วมมือ คือ การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุด

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC มุ่งเน้นในการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาสร้างดุลยภาพการพัฒนาระหว่างด้านเทคโนโลยีกับด้านชีวภาพ เพื่อลดการเกิดของเสียและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน

Youเทิร์น02

บูรณาการหลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียน 3 ด้าน ประกอบด้วย

  • Smart Operating การยกระดับการบริหาร และดำเนินงานอย่างยั่งยืน

นำแนวคิด 5Rs ซึ่งประกอบไปด้วย การลดการใช้ (Reduce) การนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse)  การรีไซเคิล (Recycle) หรือ กระบวนการมอบชีวิตใหม่ให้กับวัสดุเหลือใช้ ทำให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง และ อัพไซคลิง (Upcycle) หรือการเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งของนั้นๆ ผ่านนวัตกรรม และดีไซน์ ทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นสวยงาม พร้อมกับมูลค่าที่สูงขึ้นอีกด้วย

การปฏิเสธการใช้สารที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Refuse) และ การใช้ทรัพยากรแบบหมุนเวียน (Renewable) เข้ามาช่วยตอบโจทย์ในการบริหารจัดการขยะให้น้อยลงและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ขยะไม่กลายเป็นขยะ

  • Responsible Caring การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

GC ผนวกแนวคิดการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-design) ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการเลือก หรือลดการใช้สารเคมีอันตราย ในกระบวนการผลิต โดยพิจารณาตลอดวัฏจักรผลิตภัณฑ์ เพื่อผลิต ผลิตภัณฑ์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์นั้นๆ ควรได้รับการรับรอง Carbon Footprint เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและสังคม

GC UTO ProductLogo

  • Loop Connecting (Ecosystem) การเชื่อมโยงทุกภาคส่วน ตลอดห่วงโซ่อุปทาน

GC สร้างแนวร่วมกับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้นำทางความคิดต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน มาร่วมกันทำโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างคนที่มีความเชื่อคล้ายๆ กัน และขยายผลออกไป เพื่อสร้างการเชื่อมต่อธุรกิจแบบครบวงจร

สอดคล้องกับหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นวงจรนิเวศไม่จบสิ้น และได้จัดตั้งศูนย์ความร่วมมือ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Customer Solution Center: CSC) เพื่อร่วมมือกับลูกค้าออกแบบ และเพิ่มมูลค่าของสินค้าจากขยะพลาสติก ให้สามารถต่อยอดทางธุรกิจได้ ตลอดจนเสริมสร้างมุมมองใหม่ในการเลือกใช้พลาสติก ให้มีมูลค่าเพิ่ม และเป็นมิตรต่อโลก สำหรับส่งมอบให้กับผู้บริโภคผ่านโครงการ และนิทรรศการต่าง ๆ

S 152739963

ล่าสุด  GC เปิดตัวโครงการ “YOUเทิร์น” หรือ “พลาสติกเทิร์นสุข” แนวคิดการบริหารจัดการขยะครบวงจร ด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มของ GC ที่สนับสนุนกระบวนการ Loop Connecting ที่กล่าวไปข้างต้น จากเครื่องต้นแบบที่ใช้กันภายในบริษัท

ซึ่งมีพนักงาน GC ให้ความสนใจ และนำขวดน้ำพลาสติกใช้แล้วมาร่วมกิจกรรมประมาณ 10,000 ขวด ภายในระยะเวลาเพียง 3 เดือน ต่อยอดไอเดียสู่รถ YOUเทิร์น ซึ่งกลายเป็นระบบขนส่ง ที่สำคัญของโครงการ ช่วยตอบโจทย์การอำนวยความสะดวก ในการขนส่งขวดพลาสติกใช้แล้ว ไปยังคลังเก็บหรือโรงงานรีไซเคิล ก่อนนำส่งให้พันธมิตร เพื่อเข้าสู่กระบวนการอัพไซคลิง และผลิตเป็นสินค้า ที่มีมูลค่าเพิ่มต่อไป

S 152739966

เริ่มตั้งเเต่การบริหารจัดการขยะพลาสติกผ่าน จุดรับขยะ (Drop Point) จุดรับขยะระบบดิจิทัล (Digital Drop Point) ที่สามารถสะสมคะแนนเพื่อแลกของรางวัลได้  ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ร่วมกันกับ Mobile Application เพื่อรองรับการขยายตัวของแพลตฟอร์มดิจิทัล YOUเทิร์น ในอนาคต

นอกจากนี้ GC กำลังดำเนินการสร้างโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงระดับ Food Grade มีความปลอดภัยเมื่อนำมาใช้บรรจุ หรือสัมผัสกับอาหาร ไม่ทิ้งสารตกค้าง เมื่อสัมผัส กับอาหารแห่งแรกในประเทศไทย (ENVICCO) เพื่อตอบโจทย์การใช้ประโยชน์จากขยะพลาสติกอย่างครบวงจร และยั่งยืนของ GC

S 17842449
ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GC กล่าวว่า GC มุ่งมั่นในการเป็นต้นแบบด้านความยั่งยืนตลอดหลายปีที่ผ่านมา ด้วยการสร้างสมดุล ระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกต์ใช้ในองค์กร

ในครั้งนี้ GC ได้สร้าง “YOUเทิร์น” หรือ “พลาสติกเทิร์นสุข” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม เพื่อจัดการพลาสติกใช้แล้วแบบครบวงจร ตั้งแต่การรวบรวม และคัดแยกขยะ การขนส่งขยะพลาสติกเข้าสู่ระบบ กระบวนการรีไซเคิล และกระบวนการแปรรูป จนได้กลับมาเป็นสินค้าอัพไซคลิง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มอีกครั้งหนึ่ง เพื่อตอบสนองการดำเนินชีวิตของผู้คน และส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการรีไซเคิล รวมถึงสร้างระบบการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน

แพลตฟอร์มนี้สามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้ทุกระดับ และยังเป็นต้นแบบที่สามารถนำไปต่อยอดขยายผลสู่วงกว้างได้อย่างไม่สิ้นสุด

S 152739965

นอกจากนี้ GC ยังคงเฟ้นหาพันธมิตรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เช่น หน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัย โรงเรียน อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า เจ้าของธุรกิจ (Brand Owner) นักออกแบบผลิตภัณฑ์ (Designer) เป็นต้น เพื่อต่อยอดความร่วมมือและขยายผลไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มผ่านแพลตฟอร์มนี้

หากท่านใดสนใจ สามารถติดต่อมาได้ที่ อีเมล์ : [email protected]

#GCCircularLiving #ไลฟ์สไตล์เปลี่ยนโลก

อ่านข่าวเพิ่มเติม