Environmental Sustainability

กรมการข้าว จับมือ 4 สมาคมใหญ่ ‘ปฏิวัติการทำนา’ สู่ความยั่งยืน ยกระดับ ‘ข้าวรักษ์โลก BCG Model’

กรมการข้าว จับมือ 4 สมาคมใหญ่ ‘ปฏิวัติการทำนา’ สู่ความยั่งยืน ยกระดับ ‘ข้าวรักษ์โลก BCG Model’

สมาคมพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรรักษ์โลก สมาคมศูนย์ข้าวชุมชน (ประเทศไทย) สมาคมโรงสีข้าวไทย และสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการปฏิวัติการทำนาสู่ความยั่งยืน

ปฏิวัติการทำนา

ทำนาแบบประณีตสู่ความยั่งยืน

การร่วมมือของ 4 สมาคมฯ จะเป็นการเข้ามาช่วยเหลือส่งเสริมให้ กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ในการปฏิวัติกาsทำนาสู่ความยั่งยืน

มีเป้าหมายให้ชาวนาทำนาแบบประณีต เลิกใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมี ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า ทำให้ได้ข้าวที่ดีมีคุณภาพ ปลอดสารพิษ ดีต่อสุขภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้การตลาดนำการเพาะปลูก ภาคีโรงสีเข้ามารับซื้อข้าวในราคาที่เหมาะสม ตามนโยบาย BCG Model ที่ทำให้เกษตรกรลดต้นทุนในการเพาะปลูก มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน

ปฏิวัติการทำนา

ส่งสริมการทำงาานของกรมการข้าว

โดยนายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ความร่วมมือ MOU ในครั้งนี้ จะทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานของกรมการข้าว โดยสมาคมพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรรักษ์โลก จะเป็นผู้อบรมให้ความรู้ ดูแลโครงการ สมาคมศูนย์ข้าวชุมชน(ประเทศไทย) เป็นผู้ดูแลส่งเสริมเมล็ดพันธ์ข้าวให้กับโครงการข้าวรักษ์โลก BCG Model และเป็นผู้ประสานงานศูนย์ข้าวชุมชน ในการส่งเสริมโครงการข้าวรักษ์โลกในระดับตำบลและอำเภอ

ปฏิวัติการทำนา

สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย เป็นผู้ดูแลส่งเสริมประชาสัมพันธ์โครงการข้าวรักษ์โลก BCG Model สมาคมโรงสีข้าวไทย เป็นผู้กำหนดตลาดชนิดของข้าวที่ต้องการในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ศูนย์ข้าวชุมชน นำไปจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวส่งเสริมโครงการข้าวรักษ์โลก BCG Model และเป็นผู้กลับมารับซื้อข้าวหลังการเก็บเกี่ยวในราคาที่ดีและเหมาะสมตามคุณภาพของข้าว

ซึ่งจะช่วยพัฒนาการทำนา รวมถึงแนวคิดของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ให้หันมาทำนาแบบปลอดสารเคมี ซึ่งผลผลิตกำลังเป็นที่ต้องการของตลาด และช่วยเพิ่มรายได้ ขณะเดียวกันก็ดีต่อสุขภาพผู้บริโภคด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo