Environmental Sustainability

‘GC’ รับมอบรางวัล SET Sustainability Award 2022 : Award of Honor

‘GC’ รับมอบรางวัล SET Sustainability Award 2022 : Award of Honor

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC รับรางวัลเกียรติยศด้านความยั่งยืน ปี 2565 (SET Sustainability Award of Honor) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ วารสารการเงินธนาคาร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

GC

คว้ารางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

จากการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลัก ESG ที่ประกอบด้วย มิติสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และ เศรษฐกิจและบรรษัทภิบาล (Governance)

ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

GC

จับมือพันธมิตร จนเกิดความสำเร็จ

นับเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทฯ ในการได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ ที่ผ่านมา GC ยึดมั่นในแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนควบคู่กับการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคมไทย

ความสำเร็จนี้ GC ไม่ได้ทำเพียงลำพัง แต่เราได้จับมือกับ “พันธมิตร” “ผู้เชี่ยวชาญ” ”ภาคสังคม”  ขับเคลื่อนทั้งในการดำเนินธุรกิจ และกิจกรรมต่างๆ จนเกิดความสำเร็จ

GC

“ผมขอขอบคุณตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร ที่ร่วมส่งเสริมและเพิ่มทักษะด้านความยั่งยืนให้กับบริษัทจดทะเบียนไทย และขอแสดงความยินดีกับทุกบริษัทที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทุกองค์กรที่จะร่วมกันสร้างให้บริษัทจดทะเบียนไทยมีการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งส่งผลดีต่อประเทศไทยต่อไปในอนาคต”  ดร.คงกระพัน กล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo