Environmental Sustainability

‘IRPC’ คว้ารางวัลยอดเยี่ยม ‘องค์กรธุรกิจคาร์บอนต่ำ’ 2 ปีซ้อน มุ่งสู่ ‘Net Zero Emission’

“IRPC” คว้ารางวัลยอดเยี่ยม “องค์กรธุรกิจคาร์บอนต่ำ” 2 ปีต่อเนื่อง สะท้อนแนวทางการดำเนินงาน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมมุ่งสู่ Net Zero Emission ภายในปี 2603 ผ่านกลยุทธ์ ERA 

นายสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์แผน และพัฒนาธุรกิจองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC เปิดเผยว่า บริษัทได้รับโล่เชิดชูเกียรติในระดับ “ยอดเยี่ยม” จากโครงการประเมิน และจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (Low Carbon and Sustainable Business: LCSB) ประจำปี 2565 จากนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก.

รางวัลดังกล่าว อบก.จัดขึ้น เพื่อประเมินองค์กรธุรกิจ ที่ดำเนินงานด้านการบริหารจัดการ และลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ และยังได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ การขับเคลื่อนธุรกิจสู่สังคมคาร์บอนต่ำ และยั่งยืน

IRPC

นายสมเกียรติ ระบุว่า IRPC ตระหนักอยู่เสมอว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลกระทบทั้งทางตรง และทางอ้อมต่อทุกภาคส่วนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และยังทวีความรุนแรงขึ้นในทุกพื้นที่ทั่วโลกทุกปี อีกทั้งเป็นเรื่องที่ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยให้ความสำคัญ

IRPC ในฐานะบริษัทในกลุ่มธุรกิจพลังงาน เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการลดผลกระทบดังกล่าว จึงได้ตั้งเป้าหมาย และกำหนดแนวทางเดินหน้าเพื่อพาองค์กรมุ่งสู่ Net Zero Emission หรือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2603 สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศ ซึ่งมีการประกาศไว้ในปี 2608  พร้อมสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2593

การดำเนินงานดังกล่าวของ IRPC จะเกิดขึ้นผ่านทางกลยุทธ์ “ERA” 

Eco-operation & technology การปรับปรุงกระบวนการผลิตภายในบริษัท เพิ่มการใช้พลังงานทดแทน อาทิ พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมดำเนินการศึกษา การใช้พลังงานทางเลือก โดยการลงทุนในโครงการ Solar Rooftop และโครงการ Solar Farm เพื่อใช้สำหรับกระบวนการผลิตในโรงงานต่อไปในอนาคต

Reshape portfolio มุ่งแสวงหานวัตกรรมที่ส่งเสริมธุรกิจคาร์บอนต่ำ ธุรกิจพลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียน ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และใช้ผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ

Absorption and offset ดำเนินการร่วมกับกลุ่ม ปตท. 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการศึกษาความเป็นไปได้ ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดักจับ และกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Capture and Storage: CCS) หรือ CCS Hub Model และโครงการปลูกป่า เพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

IRPC

รางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการดำเนินงานของ IRPC ที่มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ใหม่ “สร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้วัสดุและพลังงาน เพื่อชีวิตที่ลงตัว” ด้วยการขับเคลื่อนกลยุทธ์การบริหารจัดการความยั่งยืน ที่เป็นเลิศตามมาตรฐานสากล

พร้อมพัฒนา และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม สนับสนุนหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน นำเทคโนโลยี นวัตกรรมและระบบดิจิทัลมาใช้ในการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่อุปทาน ควบคู่ไปกับการสร้างสมดุลให้สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ในทุกมิติอย่างยั่งยืน “IRPC สร้างสิ่งที่ดีเพื่ออนาคต”

อ่านข่าวเพิ่มเติม