Environmental Sustainability

‘สวนป่าซันโซทรีส์-ภาคีเครือข่าย’ จัดกิจกรรมปลูกป่า Youth fund x Sansotrees

สวนป่าซันโซทรีส์ และ ภาคีเครือข่ายเดินหน้าเพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ภายใต้โครงการความร่วมมือสร้างสมดุลระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อย่างต่อเนื่อง

นางสาวอรวรา ภูริเดช ผู้ก่อตั้ง บริษัท ซันโซทรีส์ เอสอี จำกัด กลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคม กล่าวว่า เดือนสิงหาคม 2565 ถือเป็นเดือนมหามงคล ทางสวนป่าซันโซทรีส์ ได้ร่วมกับ กลุ่มเยาวชน จัดกิจกรรม Youth fund x Sansotrees tree planting trip ขึ้นมา เพื่อทำกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ภายหลังที่ได้ลงนามความร่วมมือ กับอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ กรมศิลปากร เมื่อปี 2564 โดยมีแผนการดำเนินกิจกรรมแบ่งเป็น 3 ระยะ

ซันโซทรีส์

ขณะนี้ได้ดำเนินงานตามแผนในระยะที่ 1 คือการปลูกต้นพะยูง จำนวน 738 ต้น ในพื้นที่เมืองใน ของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ โดยจะปลูกจนครบจำนวนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 จากนั้นจะดำเนินการปลูกในระยะที่ 2 และระยะที่ 3 จนครบจำนวน 3,500 ต้น ตามที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ กรมศิลปากร ได้มีการวางรูปแบบที่เหมาะสมกับพื้นที่ไว้

ซันโซทรีส์

กิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวนี้ มุ่งหวังที่จะช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวทดแทนต้นไม้ที่หักโค่น จากลมพายุ และปลูกทดแทนต้นไม้บางประเภทที่ยืนต้นตาย ทั้งยังมุ่งหวังว่า การปลูกต้นไม้ภายใต้โครงการความร่วมมือ จะช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน รวมถึงช่วยรักษาฟื้นฟูระบบนิเวศตามธรรมชาติ และคืนความสมดุลให้กับความหลากหลายทางชีวภาพด้วย

ซันโซทรีส์

นอกจากนี้ ยังมุ่งหวังว่า การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จะช่วยส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวมรดกทางวัฒนธรรม ของไทย ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่สวยงามควบคู่กันไป

ทั้งนี้ สวนป่าซันโซทรีส์ ได้ดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้อย่างต่อเนื่องทุกปี พร้อมปลูกจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วน เห็นความสำคัญ และร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้

ซันโซทรีส์

ที่สำคัญ “ซันโซทรีส์” ในฐานะสวนป่าที่อยู่ในพื้นที่ศรีเทพ อยากมีส่วนร่วมในการดูแล อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ และดูแลชุมชน ให้มีรายได้จากการที่ สวนป่าซันโซทรีส์ ให้บริการปลูกป่า และมีแผนการดำเนินงานผลิตสินค้า SANSOTREES ศรีเทพ ในอนาคตนี้

ซันโซทรีส์

อ่านข่าวเพิ่มเติม