Environmental Sustainability

สผ. ขับเคลื่อนการดำเนินงาน สืบสานปรัชญา ‘เศรษฐกิจพอเพียง’

สผ. ขับเคลื่อนการดำเนินงาน สืบสานปรัชญา ‘เศรษฐกิจพอเพียง’ ภายใต้งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2565

นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เลขาธิการ สผ.) กล่าวว่า สผ. ได้จัดงานประชุมวิชาการมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ สผ. ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ47 ปี สผ. สืบสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมีรูปแบบการแสดงผลการดำเนินงานที่สำคัญในทุกๆ ด้าน

ทั้งการดำเนินงานภายในประเทศ ความร่วมมือระหว่างประเทศ และความร่วมมือตามพันธกรณีว่าด้วยอนุสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีความสอดคล้องและตอบสนองกับสถานการณ์ปัจจุบัน

สผ.

แลกเปลี่ยน องค์ความรู้ ประสบการณ์

และการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ มุ่งหวังให้ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา ได้รับทราบและเข้าใจบทบาทภารกิจของ สผ. ในการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รวมทั้งเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์ความรู้ ประสบการณ์ เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป

สำหรับความน่าสนใจในงานประชุมวิชาการประจำปีนี้ ได้มีการผนวกรวมการจัดงาน 30 ปี กองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือของเครือข่ายในการเข้ามามีส่วนร่วม และสนับสนุนการดำเนินงานกับกองทุนสิ่งแวดล้อม การมอบรางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564

พร้อมทั้งการมอบรางวัลสำหรับเทศบาลที่ได้รับการคัดเลือกในระดับประเทศ ภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนประจำปี 2564 และการมอบรางวัลนวัตกรรม สผ.

สผ.

สืบสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น ในหัวข้อ “สผ. ก้าวไปข้างหน้า ต่อยอดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้งจากภาครัฐและเอกชนมาร่วมพูดคุยในประเด็นต่างๆ อาทิ ประเด็น “กลไกความร่วมมือ สู่ความยั่งยืน” และ “แนวคิดภูมินิเวศ และการจัดการสิ่งแวดล้อม” เป็นต้น

ดังนั้น การจัดประชุมวิชาการประจำปี 2565 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการ ที่จะสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารแก่สาธารณะที่ถูกต้อง ในการร่วมกันสืบสานงานไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งสามารถติดตามรับฟังและรับชมการจัดงาน โดยผ่านระบบออนไลน์ได้ทาง Facebook Live ของ สผ.

อ่านข่าวเพิ่มเติม