Environmental Sustainability

‘ประวิตร’ เดินหน้า ‘ปลูกป่าชายเลน’ 3 แสนไร่ ดึงชุมชน 23 จังหวัด ขับเคลื่อนหนุน ‘คาร์บอนเครดิต’

“ประวิตร” เดินหน้า “ปลูกป่าชายเลน” 300,000 ไร่ ใน 6 พื้นที่ 23 จังหวัด เร่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สร้างความเข้าใจ และดึงชุมชนชายฝั่งทะเล เข้ามามีส่วนร่วม แก้ปัญหาการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งอย่างยั่งยืน

วันนี้ (4 ส.ค.) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ 2/65 ได้มีการเร่งรัดขับเคลื่อน ยกระดับการแก้ปัญหาการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ppp

โดยพิจารณาเห็นชอบการออกกฎกระทรวง กำหนดพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ในพื้นที่จังหวัดตรัง และพังงา และกำหนดมาตรการคุ้มครอง พันธุ์ไม้ สัตว์ป่า พันธ์พืชหายาก ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อป้องกัน และแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล รวมทั้งเห็นชอบการจัดทำแผนที่ข้อมูลวิชาการของระบบกลุ่มหาดประเทศไทย ปี 2565-2567 นำร่องรวม 11 กลุ่มหาด เพื่อประกอบการตัดสินใจแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

ทั้งนี้ ได้ขอให้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้าใจ และดึงชุมชนชายฝั่งทะเลเข้ามามีส่วนร่วมปลูกป่าชายเลนในทุกขั้นตอน และต้องให้ชุมชนได้รับประโยชน์ไปพร้อมกันอย่างแท้จริง ทั้งการสร้างงาน สร้างรายได้ และการจ้างงานในพื้นที่ โดยเฉพาะให้ดึงสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ร่วมให้ความรู้กับเด็ก เยาวชน และชุมชนไปพร้อมกัน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่แบบมีส่วนร่วมที่มุ่งความยั่งยืน

271580 0

พล.อ.ประวิตร ยังได้ย้ำว่า เมื่อมีการใช้ประโยชน์จากทะเล ก็ต้องคืนประโยชน์ให้ทะเลไปพร้อมกัน ซึ่งต้องเร่งอนุรักษ์ และฟื้นฟูคู่ขนานกัน โดยยังมีงานสำคัญ ที่ต้องช่วยกันเร่งรัดดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จในหลายเรื่อง โดยเฉพาะการประกาศพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝั่ง การแก้ปัญหาขยะทะเลในฐานะผู้นำกลุ่มอาเซียน และการขับเคลื่อนการดำเนินการภายใต้ทศวรรษแห่งมหาสมุทร ที่ไทยได้รับคัดเลือกให้เป็นที่ตั้ง “สำนักงานประสานทศวรรษแห่งมหาสมุทร” ขอให้ ทส.เร่งรัดผลักดันให้มีความชัดเจน และเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

271595

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบถึงความคืบหน้าในโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ในประเด็น การแบ่งปันผลประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ระหว่าง ผู้พัฒนาโครงการ และ ทช. ในสัดส่วน 90 : 10

ทช. จะแบ่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครึ่งหนึ่ง เพื่อนำไปให้ชุมชนใช้ในกิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ระยะเวลา 10 ปี ( 2566 – 2574 ) ในพื้นที่ 23 จังหวัด เนื้อที่ 300,000 ไร่ มุ่งเป้า 6 พื้นที่ ที่ผ่านการดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ทำนากุ้ง ทำสวนปาล์ม พื้นที่เลนงอก พื้นที่ปรับปรุงสภาพป่าชายเลน รวมท้ังพื้นที่ป่าที่ชุมชนร่วมดูแล

271592

271591

271590

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo