Environmental Sustainability

ศูนย์ FLEC จับมือ ‘ซีพีเอฟ-จีอีพีพี’ สอนแรงงานข้ามชาติคัดแยกขยะ มุ่งสู่ ‘ชุมชนต้นแบบ’ จัดการขยะครบวงจร

ศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา ร่วมกับ ซีพีเอฟ และจีอีพีพี คิกออฟกิจกรรม “ขยะดี มีค่า” จัดอบรมให้ความรู้แรงงานประมงข้ามชาติ ครอบครัว บุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ครู และนักเรียน ได้มีความรู้และเข้าใจการคัดแยกขยะถูกต้อง เปลี่ยนขยะให้มีค่า สร้างการมีส่วนร่วมของแรงงานข้ามชาติในการแก้ปัญหาขยะชายฝั่ง และขยะทะเล

นางสาวนาตยา เพชรรัตน์ ผู้จัดการศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา ในฐานะกรรมการศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา (Fishermen Life Enhancement Center หรือ ศูนย์ FLEC) กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้วิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลงไป ทำให้เกิดปริมาณขยะมูลฝอยจากการบริโภคมากขึ้น

ซีพีเอฟ

ในการดำเนินงานโครงการ ศูนย์ FLEC ในระยะที่ 2 (2564-2568) นอกจากสร้างเครือข่ายป้องกันการค้ามนุษย์ และยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้แก่แรงงานประมงข้ามชาติและครอบครัวแล้ว ศูนย์ FLEC ได้เพิ่มการสร้างความตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมของแรงงานประมงข้ามชาติและครอบครัว ไว้ในการจัดการปัญหาขยะในชุมชนแบบครบวงจร ในพื้นที่พักอาศัยของแรงงาน รวมถึงพื้นที่ และชุมชนบริเวณท่าเทียบเรือสงขลา ตามเป้าหมายการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และการใช้ชีวิตให้แก่แรงงานประมงและครอบครัว

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ และ บริษัท จีอีพีพี สะอาด จำกัด หรือ จีดีพีพี (GEPP) สตาร์ทอัพไทยที่เชี่ยวชาญชำนาญจัดการขยะ เข้าร่วมจัดโครงการ “ขยะดี มีค่า” อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง เพื่อเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนขยะให้เป็นของมีค่า ให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ แกนนำแรงงานข้ามชาติและครอบครัว รวมทั้ง เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ซีพีเอฟ

มุ่งเน้นไปที่การสร้างความรู้ ความเข้าใจการคัดแยกขยะ และการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ประโยชน์จากขยะในชุมชน พร้อมนำร่องจัดกิจกรรมรับแลกขยะ เพื่อนำขยะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ส่งเสริมให้แรงงานประมงเห็นคุณค่าของขยะ มีส่วนร่วมช่วยกันจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง นำไปสู่การสร้างสุขลักษณะที่ดี และการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

นางสาวนาตยา ระบุว่า การจัดกิจกรรมขยะดี มีค่า ได้รับความสนใจจากแรงงานข้ามชาติและครอบครัว ได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรม ไปคัดแยกขยะที่รีไซเคิลได้ประเภทต่าง ๆ อาทิ ขวดพลาสติก กระดาษลัง ขวดแก้ว อะลูมิเนียม นำมาแลกกับสินค้าบริโภคที่จำเป็น เช่น น้ำมันพืช น้ำปลา ปลากระป๋อง สบู่

กิจกรรมรับแลกขยะที่จัดขึ้นครั้งแรกศูนย์ FLEC สามารถรวบรวมขยะที่รีไซเคิลได้ถึง 500 กิโลกรัม และนำรายได้จากการจำหน่ายขยะ มาใช้เป็นทุนในการดำเนินโครงการต่อไป

ซีพีเอฟ

ศูนย์ FLEC ตั้งเป้าหมายให้โครงการ “ขยะดี มีค่า” และการจัดกิจกรรมรับแลกขยะ มีส่วนช่วยส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และกระตุ้นให้แรงงานข้ามชาติช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องจัดการให้เหลือน้อยที่สุด

ศูนย์ FLEC จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและดำเนินการรับแลกและจดบันทึกปริมาณขยะที่รวบรวมได้ และขยายเครือข่ายพันธมิตรในการสร้างมูลค่าจากขยะ เพื่อนำไปสู่การเป็นต้นแบบชุมชนแรงงานประมงข้ามชาติ ที่มีการจัดการขยะแบบครบวงจร และขยายผลยังชุมชนบริเวณรอบๆ ท่าเทียบเรือประมง และชุมชนอื่น ๆ ในจังหวัดสงขลาต่อไป

This slideshow requires JavaScript.

อ่านข่าวเพิ่มเติม